Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne pracowników
Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 • zarządzanie zasobami ludzkimi:
 •     - pozyskiwanie pracowników,
      - ocena pracownicza,
      - motywowanie i wynagradzanie kadr,  
      - rozwój personelu,  
      - strategie personalne,  
      - controlling personalny,  
      - etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 
      - modele kompetencyjne.  

 • zarządzanie kapitałem ludzkim: 
 •      - pomiar efektywności działań personalnych, 
       - zarządzanie różnorodnością,  
       - zarządzanie wiekiem,
       - zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą,  
       - kapitał społeczny,  
       - zasoby niematerialne,  
       - edukacja i kształcenie ustawiczne,  
       - zdrowie jako czynnik wpływający na wydajność pracy,  
       - demograficzne uwarunkowania kapitału ludzkiego,  
       - zarządzanie stresem i wypalenie zawodowe,  
       - zarządzanie czasem.

 • społeczna odpowiedzialność biznesu:
 •       - zarządzanie relacjami z interesariuszami,
        - proekologiczne zachowania przedsiębiorstw,  
        - systemy zarządzania środowiskowego,  
        - zrównoważony rozwój.

 • nierówności społeczne:
 •        - dochody i wydatki gospodarstw domowych,  
         - dyskryminacja i wykluczenie społeczne,
         - jakość życia,  
         - ubóstwo.

 • rynek pracy:
 •       - bezrobocie,  
        - bierność zawodowa.

 • etyka biznesu,
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie,
 • negocjacje w biznesie,
 • zarządzanie zmianą,
 • rynkowe zachowania konsumenta,
 • globalizacja a konsumpcja,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie projektami,
 • kultura organizacji,
 • komunikacja w organizacji,
 • zarządzanie konfliktem,
 • rynek mediów i zarządzanie mediami.

Jak do nas trafić


mapa wneiz