Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Rok 2012


Projekty badawcze

Lp. Tytuł Autorzy Termin
1. Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (współfinansoway przez Unię Europejską) Współrealizatorzy
projektu -
pracownicy Katedry Polityki
Społeczno- Gospodarczej
2012
2. Od rodziny do rynku? – dylematy finansowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi jako element koncepcji kosztów niepełnosprawności dr Natalia Marska – Dzioba 2012-2015
3. Przedsiębiorczość indywidualna mikroprzedsiębiorstw typu spin off dr Jarosław Korpysa 2012-2015


Rok 2011


Projekty badawcze

Lp. Tytuł Autorzy Termin
1. Wpływ ubóstwa energetycznego na warunki życia gospodarstw domowych w Polsce Kierownik
projektu -
Korol J.
2011-2013
2. Portrety szpitali - mapy możliwości czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (JST), projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizowany przez
pracowników
Katedry Finansów
2011-2015
3. Pro – ekologiczna restrukturyzacja dla zatrudnienia, 7 Program Ramowy Marie Curie IRSES Kierownik
projektu -
Bernat T.
2011-2015
4. Proces samozatrudnienia kobiet jako forma przedsiębiorczości. Uwarunkowania i skutki. Projekt badawczy promotorski Kierownik projektu - prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska,
wykonawca projektu: mgr Sandra Misiak
2011-2013


Rok 2010


Projekty badawcze

Lp. Tytuł Autorzy Termin
1. Zastosowanie semiparametrycznych modeli regresji Coxa z proporcjonalnym i nieproporcjonalnym hazardem do badania wpływu cech osób bezrobotnych na czas poszukiwania pracy Kierownik
projektu -
Markowicz I.
2010-2012
2. Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych) - grant habilitacyjny Kierownik
projektu -
Tarczyńska-Łuniewska M.
2010-2012
3. Nierówności w sferze konsumpcji gospodarstw domowych okresie przemian w Polsce - grant promotorski MNiSW Kierownik
projektu -
Witek J., realizator projektu:
Wiścicka M.
2010-2012
4. Uczestnictwo w projekcie "Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych - stan, uwarunkowania, tendencje" - grant zwykły (we współpracy z SGH) Współrealizator
projektu -
Witek J.
2010-2012
5. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionie w aspekcie wykorzystania funduszy unijnych Kierownik
projektu -
Kryk B.
2010-2012
6. Zmiana szansą na rozwój - projekt Komisji Europejskiej, EFS Kierownik
projektu -
Pachciarek H.
Realizatorzy
projektu -
Lozano-Platonoff A.
Gadomska-Lila K.
Rudawska A.
2010-2011
7. Kreator nowej jakości w zachodniopomorskiej obsłudze turystycznej Realizatorzy
projektu -
pracownicy Katedry Polityki
Społeczno- Gospodarczej
2010-2011
8. Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie (projekt współfinansowany przez Unię Europejską) Realizator
projektu -
Miciuła I.
2010
9. Utworzenie uniwersalnej, otwartej repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy Kierownik
Kopycińska D.
2010-2013
10. Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 Kierownik
Kopycińska D.
2010-2012
11. Dostosowanie modelu kształcenia kadr księgowych w szkołach wyższych do standardów zawodowych oraz wymagań rynku pracy Kierownik projektu:
Kiziukiewicz T.
2010-2011


Projekty celowe

Lp. Tytuł Autorzy Termin
1. Uczestnictwo w projekcie „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!!” realizowanym w partnerstwie z Combidata Poland sp. zo.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Współrealizator
projektu -
Burlita A.
2010-2011

Rok 2009


Projekty badawcze

Lp. Tytuł Autorzy Termin
1. Wykorzystanie analizy historii zdarzeń i demografii przedsiębiorstw do badania żywotności firm Kierownik
projektu -
Hozer J.
2006-2009
2. Wiedza, staż i praktyka kluczem do kariery (w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki") Realizowany
w Katedrze
Polityki
Społeczno- Gospodarczej
2009-2010
3. Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw Kierownik
projektu -
Pachciarek H.
2009
4. Projekt "Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Współrealizatorzy:
Rudawska E., Frąckiewicz E.,
Błoński K.,
Wiścicki M.
2009-2011
5. Projekt "Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART", realizowanym przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizator projektu:
Burlita A.
2009-2010
6. Analysis of public employment and wage developments and policies in 2002-2008 at the level of state budget in Poland and assessment of savings potential in state budget in 2009-2011 (realizacja z Bankiem Światowym) Współrealizator projektu:
Strąk T.
2009
7. Koncepcja modelu rachunku kosztów przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Kierownik projektu:
Hass-Symotiuk M.
2009-2010
8. Opracowanie modelu strategicznej karty wyników w zarządzaniu portem morskim KIerownik projektu:
Czubakowska K.
2009-2012
9. Koncepcja rachunkowości zadaniowej dla podsektora rządowego i samorządowego Kierownik projektu:
Kaczmarek M.
2009-2011Rok 2008


Projekty badawcze

Lp. Tytuł Autorzy Termin
1. Koncepcja wykorzystania ewaluacji w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce Kierownik
projektu -
Lubińska T.
2008-2009
2. Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele Kierownik
projektu -
Janasz K.
2008-2010
3. Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym Kierownik
projektu -
Zarzecki D.
2008-2010
4. Efektywność społeczna rynków skoncentrowanych Kierownik
projektu -
Bernat T.
2008-2010
5. Informatyzacja marketingu na rynku sieciowych powiązań Kierownik
projektu -
Frąckiewicz E.
2008-2010Projekty celowe

Lp. Tytuł Autorzy Termin
1. Wsparcie komercjalizacji badań naukowych - program Komisji Europejskiej, EFS Kierownik
projektu -
Pachciarek H.
2008-2010
2. Central Europe Research to Innovation Models Realizatorzy
projektu -
Lozano-Platonoff A.
Gadomska-Lila K.
Rudawska A.
Pachciarek H.
2008-2011


Rok 2007


Projekty badawcze

Lp. Tytuł Autorzy Termin
1. Potencjał dochodowy samorządów w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Kierownik projektu - Lubińska T. 05.06.2006 -15.10.2007
2. Efektywność a wycena banków w Polsce Kierownik projektu - Zarzecki D. 01.05.2006 -31.05.2007
3. Metody ilościowe w badaniu wpływu zmian czynników otoczenia systemu emerytalnego na zapotrzebowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej Kierownik projektu - Gazińska M. 01.01.2007 -01.11.2008
4. Kształtowanie relacji z klientami w koncepcji wartości przedsiębiorstwa Kierownik projektu - Rudawska E. 29.03.2007 -28.12.2008
5. Metodyka oceny ekonomicznej efektywności przechowywania danych Kierownik projektu - Szyjewski Z. 05.09.2007 – 08.08.2008
6. Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego sytemu oceny dokonań Kierownik projektu - Hass-Symotiuk M. 2007 - 2010


Projekty celowe

Lp. Tytuł Autorzy Zleceniodawca
1. Baltic Business Development Network w ramach projektu INTERREG BSR III B

O projekcie »
Baltic Business Service Center »
Batóg J., Hozer J., Urbańczyk E.,
Grzesiak S., Bajera J., Dmytrów K., Grzesiak M.,
Markowicz I., Zdziebko T.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
2. Regionalny system monitoringu zasobów i procesów innowacyjnych Mojsiewicz M. Projekt własny ZARR współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technnologicznego Wspólnot Europejskich
3. Call for leaders - badanie potencjału inetelektualnego Polski - zebranie propozycji projektów   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4. The Foresight Laboratory of Europe   6 Program Ramowy/Komisja Europejska
5. Mapowanie kompetencji regionalnych - badania porównawcze   6 Program Ramowy / Komisja Europejska
6. Rewitalizacja społeczna miasta Szczecina i okolic   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
7. Tworzenie programów operacyjnych dla miasta Szczecina   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Rok 2006


Projekty badawcze własne

Lp. Tytuł Autorzy Termin
1. Ocena procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw (grant promotorski) Kierownik projektu - Janasz W. 29.04.2005 -28.10.2006
2. Metody statystyczne w segmentacji rynku ubezpieczeń w Polsce Kierownik projektu - Tarczyński W. 01.01.2004 -31.12.2006
3. Rynek pracy absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim Kierownik projektu - Kopycińska D. 31.08.2004 -30.05.2006
4. Metodyka stymulowania procesów organizacyjnego uczenia się Kierownik projektu - A. Lozano Platonoff - 12.10.2004 -11.12.2006
5. Prognozowanie popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w świetle zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności Kierownik projektu - Foryś I. 01.01.2005 -31.12.2006


Projekty zamawiane

Lp. Tytuł Autorzy Zleceniodawca
1. Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstw polskich Kierownik projektu - Skoczylas W.  


Projekty celowe

Lp. Tytuł Autorzy Zleceniodawca
1. Raport z audytu zewnętrznego w ramach VII edycji konkursu "Lider zarządzania zasobami ludzkimi" Maniak G. Przedsiębiorstwo SONION - POLSKA sp. z o.o
2. Raport z audytu zewnętrznego w ramach VII edycji konkursu "Lider zarządzania zasobami ludzkimi" Maniak G. Przedsiębiorstwo NETTO Sp. z o.o.
3. Raport z audytu zewnętrznego w ramach VII edycji konkursu "Lider zarządzania zasobami ludzkimi" Maniak G. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
4. Strategia realizacji systemu informatycznego "Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK)" Szyjewski Z. Polskie Towarzystwo Informatyczne
5. Analiza i założenia do wdrożenia lokalnych archiwów elektronicznych w systemach "Pojazd" i "Kierowca" Szyjewski Z.  
6. Plan biznesowy rozwojowych zadań inwestycyjnych Zakładów Chemicznych Police SA Rozenberg L. Dorozik L. Zakłady Chemiczne SA w Policach
7. Analiza niezbędnych nakładów na wejście finansowe do spółki "Portowe centralne warsztaty mechaniczne" sp. z o.o. w Szczecinie Dorozik L. Bulk Cargo - Port Szczecin sp. z o. o.
8. Opinia nt.: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Janasz W. Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP
9. Opinia nt.: Programu Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Janasz W. Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP
10. Opinia nt.: Programu Wędka Technologiczna opartego na koncepcji budżetu zadaniowego Janasz W. Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP
11. Ekspertyza prawna i społeczna założeń do projektu ustawy o emeryturach pomostowych Marska N. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej


Rok 2005


Projekty badawcze własne

Lp. Tytuł Autorzy Termin
1. Determinanty procesów innowacyjnych w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej (grant promotorski) Kierownik projektu - Janasz W., Wykonawca - Kozioł K. 31.08.2004 -11.05.2005
2. Prywatyzacja przedsiębiorstw metodą leasingu pracowniczego na przykładzie podmiotów regionu zachodniopomorskiego (grant promotroski) Kierownik projektu - Marek S., wykonawca - Szczepkowska M. 30.05.2005 -31.12.2005
3. Warunki życia i konsumpcja gospodarstw domowych pracujacych na własny rachunek Witek J. 01.11.2003 -01.04.2005
4. Rynek pracy absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim (Grant promotorski nr 1 H02C 040 27) Kopycińska D.- kierownik projektu, Poteralski J. 31.08.2004 -30.05.2006
5. SES Students Entrepreneurship - an International survey of full-time students in higher education T. Bernat, M.Kunasz, J.Korpysa, J. Poteralski, R. Nowak-Lewandowska 1.10.2005- 2006
6. Prognoza popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w świetle zaposkojenia potrzeb mieszkaniowych ludności Foryś I., Gazińska M., Gdakowicz A. 2004-2005
7. Metody statystyczne w segmentacji rynku ubezpieczeń w Polsce Tarczyński W., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Batóg J., Obstawski Z. 2004-2006


Projekty zamawiane

Lp. Tytuł Autorzy Zleceniodawca
1. Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachniopomorskim na lata 2006-2015 Szewczyk A.,Krok E., Stempnakowski Z., Romanowska M., Batóg J. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
2. Czynniki efektywności ekonomicznej szkoleń wykorzystujących techniki multimedialne" Kotnis M. Ministerstwo Edukacji i Nauki
3. Projekt LAMA: Podnoszenie konkurencyjności rynku pracy i jego podmiotów Bernat T., Korpysa J., Maniak G., Włodarczyk-
Śpiewak K.
6 Program Ramowy UE, Marie Curie Action, Transfer of Knowledge


Projekty celowe

Lp. Tytuł Autorzy Zleceniodawca
1. Najważniejsze wyzwania rynkowe i menedżerskie 2005. Projekt badawczo-porównawczy do wyników badań The CEO Challenge Maniak G. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Szczecin, 2005
2. Studium Wykonalności Budowa sieci wodociągowo-przesyłowej w północnej części gminy Węgorzyno odcinki: Runowo-Kraśnik; Lesięczyn-Gardn Niemczynowicz B, Wójcik S., Miluniec D. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin 2005
3. Studium Wykonalności dla zadania: Budowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni w gminie Lipiany Niemczynowicz B, Wójcik S., Miluniec D. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin 2005
4. Wstępne Studium Wykonalności dla zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świerzno wraz z przesyłem ścieków sanitarnych z miejscowości Stuchowo, Starza, Kępica i Ciesław Niemczynowicz B, Wójcik S., Miluniec D. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin 2005
5. Opis projektu Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji Niemczynowicz B., Wójcik S., Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin 2005
6. Analiza ekonomiczna dotycząca zmiany organizacji transportu odpadów dla Regionalnego Zakładu w Słajsinie Niemczynowicz B., Wójcik S., Celowy Związek Gmin R. XXI w Nowogardzie, Szczecin 2005
7. Raport z audytu funkcji personalnej firmy Zakłady Chemiczne POLICE S.A. w ramach VI edycji konkursu LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Maniak G. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Szczecin, 2005
8. Raport z audytu funkcji personalnej w ramach VI edycji konkursu LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - dla przedsiębiorstwa SONION Polska sp. z o.o. Maniak G. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Szczecin, 2005
9. Doradztwo personalne w zakresie rekrutacji Jarecki W. Vobis microcomputer Sp. z o.o., Szczecin 2005
10. Aktualne i przyszłe oczekiwania pracodawców regionu zachodniopomorskiego wobec absolwentów szkół wyższych (współautor: B. Doroszenko), konferencja "Inkubatory akademickie i zatrudnienie absolwentów" Maniak G. Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, Szczecin 17.05. 2005
11. Kierownictwo grupy badawczej odpowiedzialnej za: opracowanie ankiet, wykonanie analizy wyników badań i opracowanie na ich podstawie kompetencji społecznych pracowników w ramach programu EFS, opracowanie poradnika pt. "Kompetencje atrakcyjnego pracownika" Jarecki W. DOS Józef Przemieniecki, Szczecin 2005

Jak do nas trafić


mapa wneiz