Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Sylwetka absolwenta

Celem specjalności EKONOMIA MENEDŻERSKA jest przygotowanie profesjonalnej kadr do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, poprzez przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych (w ramach przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego) oraz przygotowania studentów do użycia wiedzy ekonomicznej w różnych zastosowaniach praktycznych. Celem specjalności jest również wyposażenie studentów w umiejętności stosowania nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych oraz wypracowanie właściwej postawy i cech osobowości odpowiednich do podejmowania racjonalnych decyzji w zmieniającej się gospodarce. Polecana specjalność przygotowuje studentów do umiejętnego podejmowania decyzji korzystnych dla pojedynczego podmiotu ekonomicznego z różnych sektorów gospodarki, czyli przewidywania sytuacji ekonomicznych oraz analizy uwarunkowań i czynników wyznaczających dokonywanie właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych, z uwzględnieniem otoczenia mikro- i makroekonomicznego.

Absolwenci specjalności EKONOMIA MENEDŻERSKA posiądą głęboką wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii i nauk społecznych oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce gospodarczej. Opisywana specjalność przedstawia i analizuje nie tylko teoretyczne aspekty funkcjonowania gospodarki na poziomie makro- i mikroekonomicznym, ale również przygotowuje absolwentów do skutecznego podejmowania decyzji w ramach podmiotów prywatnych i publicznych na różnym szczeblu decyzyjnym (centralnym, regionalnym i lokalnym) oraz umiejętnego rozwiązywania trudnych problemów ekonomicznych w każdym podmiocie gospodarczym.

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do przeprowadzenia samodzielnych badań zjawisk i procesów gospodarczych, będzie potrafił monitorować otoczenie makro- i mikroekonomiczne podmiotów gospodarujących, będzie przygotowany do analizowania czynników determinujących optymalne decyzje i analizowania informacji potrzebnych przy podejmowaniu optymalnych decyzji na różnych szczeblach gospodarczych oraz będzie przygotowany do wykorzystania metod skutecznego komunikowania się z innymi podmiotami. Nabyte umiejętności pozwolą absolwentowi tej specjalności podjąć pracę na różnorodnych stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów oraz realizację różnorodnych zadań w szeroko rozumianym sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent proponowanej specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach publicznych, w organizacjach pozarządowych oraz różnego typu przedsiębiorstwach.

Jak do nas trafić


mapa wneiz