Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Na specjalności uzyskuje się wiedzę o wpływie uwarunkowań makroekonomicznych na procesy decyzyjne podmiotów gospodarczych oraz nabywa się podstawowe umiejętności adaptowania organizacji do tych zmian. Wśród treści szczególnie eksponowanych na specjalności „Ekonomia menedżerska” są zagadnienia związane z gospodarowaniem posiadanymi zasobami podejmowaniem optymalnych decyzji ekonomicznych i finansowych, opisem sytuacji na rynku pracy, koniunktury na rynku międzynarodowym, zachowań nabywców, wymogów i trendów w aspekcie ekologii oraz prowadzeniem negocjacji z partnerami biznesowymi i społecznymi.

 

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji doradcy kadry zarządczej. Dzięki gruntownej wiedzy ekonomicznej absolwent może odpowiedzialnie wspierać zarządzających w podejmowaniu decyzji na szczeblu operacyjnym.

Umiejętności absolwenta pozwalają na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej lub zajmowanie niesamodzielnego stanowiska w większych prywatnych podmiotach gospodarczych.

 

Absolwent jest także właściwie przygotowany do zajmowania stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach rządowych i innych podmiotach sektora publicznego.

W procesie kształcenia na specjalności kładzie się szczególny nacisk na kształtowanie postaw moralnych i zachowań etycznych w przyszłej pracy zawodowej. Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do:

  •  zajmowania stanowisk w urzędach administracji państwowej i samorządowej, a zwłaszcza w wydziałach odpowiedzialnych za wykorzystanie i obsługę funduszy Unii Europejskiej;
  •  pełnienia funkcji młodszego specjalisty ds. ekonomicznych w organizacjach i instytucjach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, tj. regionalne dyrekcje i fundusze ochrony środowiska, producentów energii ze źródeł odnawialnych;
  •  bycia asystentem zarządu lub młodszym specjalistą w średnich i dużych przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych i komunalnych,
  •  zajmowania stanowiska samodzielnego pracownika zarządzającego na szczeblu operacyjnym instytucją ekonomii społecznej, fundacją lub stowarzyszeniem pozarządowym.
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Jak do nas trafić


mapa wneiz