ZAKRES ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI
dla specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem

 

1.        Ewolucja podejścia do teorii przedsiębiorcy i współczesna koncepcja przedsiębiorczości.

2.        Podstawowe zasady działalności przedsiębiorstwa.

3.        Struktura celów w przedsiębiorstwie a sprawne funkcjonowanie organizacji.

4.        Powstanie i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa.

5.        Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa a efektywne funkcjonowanie organizacji.

6.        Istota restrukturyzacji jej przyczyny i rodzaje.

7.        Restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstw.

8.        Tendencje w rozwoju metod analizy otoczenia przedsiębiorstwa.

9.        Wykorzystanie przestrzeni internetowej w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw.

10.     Związki przedsiębiorstw z innymi podmiotami a tworzenie pozycji konkurencyjnej firmy na  rynku.

11.     Wpływ przyszłościowych nurtów zarządzania przedsiębiorstwem na wartość i rozwój podmiotów gospodarczych.

12.     Wpływ wiedzy na kształtowanie modelu przedsiębiorstwa przyszłości.

13.     Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie zasobami technologicznymi.

14.     Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez kształtowanie nowoczesnej struktury organizacyjnej.

15.     Rola procesu doskonalenia organizacji w tworzeniu kultury organizacyjnej współczesnych przedsiębiorstw.

16.     Rola działalności marketingowej przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce rynkowej.

17.     Przedsiębiorstwo jako system otwarty na otoczenie.

18.     Konsekwencje i przejawy globalizacji gospodarczej w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa.

19.     Integracja i dezintegracja działalności podmiotów gospodarczych a zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa (w warunkach globalizacji działalności gospodarczej).

20.     Pojęcie i struktura zasobów.

21.     Zasoby niematerialne jako strategiczne zasoby przedsiębiorstwa.

22.     Istota i funkcje kapitału trwałego.

23.     Produktywność środków trwałych jako miara ekonomicznej efektywności zastosowania tego zasobu.

24.     Metodyka oceny wykorzystania środków trwałych.

25.     Podstawowe atrybuty majątku obrotowego oraz jego struktura.

26.     Podstawowe zasady zarządzania zapasami, należnościami i środkami pieniężnymi.

27.     Pojęcie i znaczenie kapitału ludzkiego.

28.     Istota i ewolucja funkcji personalnej.

29.     Modele polityki personalnej oraz ich związek ze strategią firmy.

30.     Elementy zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie.

31.     Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie.

32.     Pojęcie i struktura bodźców jako instrumentów motywowania.

33.     Formy i funkcje wynagrodzeń.

34.     Metody pomiaru ilości i jakości wydatkowanej pracy.

35.     Nowoczesne formy wynagrodzeń.

36.     Czynniki kształtujące wyniki finansowy przedsiębiorstwa.

37.     Mierniki oceny przedsiębiorstw ich istota, struktura i właściwości.

38.     Finansowe wskaźniki oceny działalności przedsiębiorstw.

39.     Społeczno-strategiczny wymiar sukcesu przedsiębiorstwa.

 

ZAKRES ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI

dla specjalności: Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw

 

1.        Bazy porównawcze stosowane w analizie ekonomicznej (ich zalety, wady, użyteczność)

2.        Zakłócenia porównywalności w analizie ekonomicznej (rodzaje zakłóceń, sposoby przeciwdziałania)

3.        Konstrukcja i interpretacja podstawowych wskaźników finansowych (wskaźniki zadłużenia, wskaźniki płynności, wskaźniki rentowności, wskaźniki sprawności działania, wskaźniki wartości rynkowej)

4.        Sprawozdanie finansowe i jego użyteczność w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw

5.        Wartość pieniądza w czasie

6.        Tradycyjne (nie dyskontowe) miary oceny efektywności inwestycji

7.        NPV i IRR jako kryteria oceny efektywności inwestycji

8.        Zalety i wady wskaźnika PI (B/C Ratio) jako kryterium oceny efektywności inwestycji

9.        Formy zależności pomiędzy dwoma inwestycjami i wynikające stąd implikacje dla procesu podejmowania decyzji

10.     Warianty oceny efektywności inwestycji z punktu widzenia różnych stron finansujących

11.     Metody analizy ryzyka w ocenie efektywności inwestycji

12.     Istota i cele wyceny przedsiębiorstw

13.     Klasyfikacje metod wyceny przedsiębiorstw

14.     Istota podejścia dochodowego w wycenie przedsiębiorstw

15.     Istota podejścia majątkowego w wycenie przedsiębiorstw

16.     Istota podejścia rynkowego w wycenie przedsiębiorstw

17.     Metody wyceny wartości niematerialnych

18.     Metody i specyfika wyceny małych firm

19.     Wycena przedsiębiorstw za pomocą modeli opcyjnych

20.     Ekonomiczna wartość dodana (EVA) i jej użyteczność w wycenie i analizie

21.     Zasady konstrukcji modeli finansowych na potrzeby oceny efektywności inwestycji i dochodowej wyceny przedsiębiorstw

22.   Teoretyczne podstawy analizy ekonomicznej (istota, przedmiot, rodzaje, zadania, etapy prac analitycznych, formy prezentacji wyników)

23.   Źródła informacji na potrzeby analizy ekonomicznej

24.   Charakterystyka i klasyfikacja metod analizy ekonomicznej

25.   Wstępna analiza sytuacji finansowej

26.   Analiza wskaźnikowa w ocenie sytuacji finansowej

27.   Badanie rentowności przedsiębiorstwa

28.   Kierunki i metody analizy płynności finansowej

29.   Ocena zagrożenia bankructwem

30.   Ocena wspomagania finansowego

31.   Ocena struktury i kosztu kapitału

32.   Analiza techniczno ekonomiczna a analiza finansowa

33.   Kierunki oceny efektywności gospodarowania kapitałem ludzkim

34.   Badanie efektywności gospodarowania kapitałem trwałym

35.   Ocena sprawności procesów gospodarczych

 

ZAKRES ZAGADNIEŃ Z MAKROEKONOMII NA EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI

1.        Dochód narodowy i wzrost gospodarczy

2.        Koniunktura gospodarcza.

3.        System pieniężno-kredytowy.

4.        Bezrobocie w gospodarce rynkowej.

5.        Inflacja w gospodarce rynkowej.

6.        System finansowy państwa.

7.        Handel zagraniczny.

8.        Międzynarodowy system walutowy i kredytowy.

9.        Globalne problemy gospodarki światowej.

10.     Problemy krajów rozwijających się w gospodarce światowej.