ZAKRES ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI

dla specjalności: Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw

 

1.        Bazy porównawcze stosowane w analizie ekonomicznej (ich zalety, wady, użyteczność)

2.        Zakłócenia porównywalności w analizie ekonomicznej (rodzaje zakłóceń, sposoby przeciwdziałania)

3.        Konstrukcja i interpretacja podstawowych wskaźników finansowych (wskaźniki zadłużenia, wskaźniki płynności, wskaźniki rentowności, wskaźniki sprawności działania, wskaźniki wartości rynkowej)

4.        Sprawozdanie finansowe i jego użyteczność w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw

5.        Wartość pieniądza w czasie

6.        Tradycyjne (nie dyskontowe) miary oceny efektywności inwestycji

7.        NPV i IRR jako kryteria oceny efektywności inwestycji

8.        Zalety i wady wskaźnika PI (B/C Ratio) jako kryterium oceny efektywności inwestycji

9.        Formy zależności pomiędzy dwoma inwestycjami i wynikające stąd implikacje dla procesu podejmowania decyzji

10.     Warianty oceny efektywności inwestycji z punktu widzenia różnych stron finansujących

11.     Metody analizy ryzyka w ocenie efektywności inwestycji

12.     Istota i cele wyceny przedsiębiorstw

13.     Klasyfikacje metod wyceny przedsiębiorstw

14.     Istota podejścia dochodowego w wycenie przedsiębiorstw

15.     Istota podejścia majątkowego w wycenie przedsiębiorstw

16.     Istota podejścia rynkowego w wycenie przedsiębiorstw

17.     Metody wyceny wartości niematerialnych

18.     Metody i specyfika wyceny małych firm

19.     Wycena przedsiębiorstw za pomocą modeli opcyjnych

20.     Ekonomiczna wartość dodana (EVA) i jej użyteczność w wycenie i analizie

21.     Zasady konstrukcji modeli finansowych na potrzeby oceny efektywności inwestycji i dochodowej wyceny przedsiębiorstw

22.   Teoretyczne podstawy analizy ekonomicznej (istota, przedmiot, rodzaje, zadania, etapy prac analitycznych, formy prezentacji wyników)

23.   Źródła informacji na potrzeby analizy ekonomicznej

24.   Charakterystyka i klasyfikacja metod analizy ekonomicznej

25.   Wstępna analiza sytuacji finansowej

26.   Analiza wskaźnikowa w ocenie sytuacji finansowej

27.   Badanie rentowności przedsiębiorstwa

28.   Kierunki i metody analizy płynności finansowej

29.   Ocena zagrożenia bankructwem

30.   Ocena wspomagania finansowego

31.   Ocena struktury i kosztu kapitału

32.   Analiza techniczno ekonomiczna a analiza finansowa

33.   Kierunki oceny efektywności gospodarowania kapitałem ludzkim

34.   Badanie efektywności gospodarowania kapitałem trwałym

35.   Ocena sprawności procesów gospodarczych