Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Inne publikacje w latach:

2014


 • W. Jarecki, Recenzja doktoratu: mgr inż. Kasper Stachowiak, Rola związków zawodowych na rynku pracy w Polsce, promotor: dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof nadzw. PG.
 • W. Jarecki, Recenzja doktoratu: mgr Agnieszka Hauer, Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 roku, promotor: prof. UG dr hab. Teresa Kamińska.
 • S. Misiak, Bariery rozwoju małych firm prowadzonych w Polsce przez kobiety, [w:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 • S. Misiak, Perspektywy rozwoju samozatrudnienia kobiet w Polsce, [w:] J. Kardas (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, Studio Emka, Warszawa 2014.

2013


 • S. Misiak, M. Hozer-Koćmiel, B-M. S. Torstensson, 7 reasons why women's entrepreneurship is worth promoting in the Mare Balticum Countries, [w:] M. Hogeforster, P. Jarke (red.), Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum, Baltic Sea Academy, Germany 2013.

 • S. Misiak, Preprzedsiębiorczość kobiet i mężczyzn - uczestników projektów unijnych, [w:] J. Wasilczuk (red.), Przedsiębiorczość w ośmiu odsłonach, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2013.

 • S. Misiak, Tworzenie kapitału społecznego poprzez budowanie relacji i styl zarządzania - na przykładzie przedsiębiorczych kobiet w Polsce, [w:] M. Młokosiewicz (red.), Tworzenie kapitału społecznego – postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy. Wybrane zagadnienia, Economicus, Szczecin 2013.

 • S. Misiak, Praca na własny rachunek - wady zalety według przedsiębiorczych kobiet województwa zachodniopomorskiego, [w:] S. Flejterski (red.), Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, ZAPOL, Szczecin 2013.

 • P. Zwiech, Indeksy zaufania interpersonalnego i instytucjonalnego w krajach europejskich w kontekście nierówności płci, [w:] M. Młokosiewicz (red.), Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice, Economicus, Szczecin 2013.

 • E. Mazur-Wierzbicka, P. Zwiech, Zrównoważone wzorce produkcji w gospodarkach unijnych [w:] P. Zwiech (red.), Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty ekonomiczne, Economicus, Szczecin 2013.

 • M. Młokosiewicz, Budowa kapitału społecznego poprzez realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie, [w:] E. Mazur-Wierzbicka (red.), Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin 2013.

 • M. Młokosiewicz, Uwarunkowania tworzenia i powiększania zasobów kapitału społecznego w Polsce, [w:] M. Młokosiewicz (red.), Tworzenie kapitału społecznego: postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy. Wybrane zagadnienia, Economicus, Szczecin 2013.

 • M. Młokosiewicz, Poczucie więzi ze społecznością lokalną oraz sytuacja finansowa gospodarstw domowych a możliwości rozwoju kapitału społecznego, [w:] M. Młokosiewicz (red.), Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice. Wybrane zagadnienia, Economicus, Szczecin 2013.

 • M. Młokosiewicz, Nierówności dochodowe na tle zasobów zaufania w Unii Europejskiej, [w:] P. Zwiech (red.), Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty społeczne, Economicus, Szczecin 2013.

 • M. Kunasz, (2013), Związki przedsiębiorczości i rynku pracy w kontekście kryzysów gospodarczych, [w:] Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wolters Kluwer, Warszawa.


2012


 • S. Misiak, Kobiety zarządzające zasobami ludzkimi w organizacjach - analiza przypadku, [w:] A. Stankiewicz-Mróz, J. P. Lendzion (red.), Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Media Press, Łódź 2012.

 • S. Misiak, Development restructuring in Poland, [w:] O. Slozko (red.), Financial assets restructuring of multinational companies in global economy, Institute of World Economy and International Relations National Academy of Science of Ukraine, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Kijów 2012.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Problematyka ochrony środowiska w prawie wspólnotowym, [w:] B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępowski (red.), Polityka spójności w UE. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Financial aspects of forced restructuring in the field of environmental protection in Poland [w:] O. Slozko (red.), Development restructuring in Poland, Institute of World Economy and International Relations, National Academy of Sciences of Ukraine, Kijów, 2012.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Pro-ecological activity of enterprises-challenge or necessity in the age of environmental hazards, [w:] T. Mostenska, I. Fedulova,V. Jureniene (red.), Restructuring Theory and Practice, NUFT, IWEIR, University of Szczecin, Vilnius University, Publishing House Kondor, 2012.

 • M. Młokosiewicz, Biznes – etyka – kapitał społeczny, [w:] CSR a pokolenie Y, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.

 • M. Młokosiewicz, Interesariusze jako podmioty w relacji tworzącej kapitał społeczny, [w:] Bartkowiak, T. Bernat (red.), Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Poznaniu, Zakład Poligraficzny SPRINT, Poznań 2012.

 • P. Zwiech, Istota oraz argumenty zwolenników i przeciwników społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – przyczynek do dyskusji, [w:] Bartkowiak, T. Bernat (red.), Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Poznaniu, Zakład Poligraficzny SPRINT, Poznań 2012.


2011


 •  M. Kunasz, Analiza relatywnej siły fali odbicia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po zakończeniu kryzysu subprime, [w:] K. Piech, K. Wierus (red.), Ostatni światowy kryzys finansowy, tom III, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.

 • M. Kunasz, Organizacja funkcjonalna vs. organizacja procesowa – teoretyczne i empiryczne aspekty implementacji zarządzania procesowego w organizacjach, [w:] T. Bernat (red.), Gospodarka, Przedsiębiorstwo, Człowiek, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2011.

 • K. Włodarczyk-Śpiewak, Współczesne zachowania konsumpcyjne polskiego społeczeństwa, [w:] K. Hanusik, A. Dudek (red.), Rynkowe i społeczne efekty konsumpcji, Uniwersytet Opolski, Opole 2011.

 • P. Zwiech, Portret własny menedżerki i menedżera. Wyniki badań ankietowych, [w:] T. Bernat (red.), Gospodarka, przedsiębiorstwo, człowiek, Zapol, Szczecin 2011.

 • S. Misiak, Disproportions in entrepreneurship demonstrated by women and men in Poland, [w:] S. Lachiewicz, K. Szymańska, M. Kurowska (red.), The Determinants of Entrepreneurship Development in SME Sector Companies, Technical University of Lodz, Łodź 2011.

 • S. Misiak, E. Mazur–Wierzbicka, Environmental dimension to the functioning of enterprises, Наукові Праці національного університету харчових технологій, No 39, HYXT, Київ 2011.

 • M. Młokosiewicz, Standardy działalności CSR jako narzędzia budowy kapitału społecznego - na przykładzie standardu SA8000 oraz serii standardów AA1000, [w:] M. Porada-Rochoń (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2011.


2010


 • S. Misiak, Code of ethics in theory and practice, [w:] D. Kopycińska (red.), Economic Problems of Polish Transformation, Volumina, Szczecin 2010.

 • K. Włodarczyk - Śpiewak, Wydatki na leczenie polskiego społeczeństwa i ich zróżnicowanie w grupach społeczno – zawodowych w latach 1999-2006, [w:] D.K. Chojecki, E. Włodarczyk (red.), Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII – XXI wieku, DIG, Warszawa 2010.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Development of pro-environmental investments in zachodniopomorski region, w: D. Kopycińska (red.), Functioning of decision-making entities in the market economy conditions, Szczecin 2010.


2009


 • M. Kunasz, Pomiar kapitału intelektualnego organizacji metodą VAIC, [w:] E. Skrzypek, A. Sokół (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.

 • M. Kunasz, Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej, [w:] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.

 • M. Kunasz, Kryzys subprime a zachowania inwestorów na GPW w Warszawie, C.H. Beck, Katowice 2009.

 • K. Włodarczyk - Śpiewak, Poziom życia polskiego społeczeństwa w latach 2000-2007, [w:] A. Karteczek, A. Lorek, A. Rączaszek (red.), Polityka Gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w., Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Wiedza ekologiczna jako istotny czynnik proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] E. Skrzypek, A. Sokół (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na zachowania przedsiębiorstw, [w:] M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Educator, Częstochowa 2009.

 • S. Misiak, Assessment of methods used for combating the unemployment in west pomeranian voivodship during the period 2002-2006, [w:] Academic Research Preoccupation in the Central and Eastern Europe, The Faculty of International Business and Economics, The Bucharest Academy of Economic Studies, ASE, Bucharest 2009.


2008


 • K. Włodarczyk-Śpiewak, Konkurencyjność przedsiębiorstwa a współczesne zachowania konsumpcyjne, [w:] M. Noga, M. Stawicka (red.), Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki, CeDeWu, Warszawa 2008.

 • M. Kunasz, VAIC™ Method – Identifying Associations Between the Investments in Human Capital and Efficiency of Creating Added Value by Assets of Enterprise, [w:] Y. Bilan, Y. Yamko (red.), Enlarged European Economic Area: Ukrainian-Polish Context, FIS, Kyiv-Ternopil 2008.

 • P. Zwiech, Obciążenie obowiązkami zawodowymi i domowymi menedżerek i menedżerów w Polsce – wyniki badań ankietowych, [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga. Praca – życie – rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.

 • P. Zwiech, Dyskryminacja zatrudnieniowa kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii, [w:] M. Noga, M. K. Stawicka (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, CeDeWu, Warszawa 2008.

 • P. Zwiech, Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, nr 470.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Meaning of Ecological Education for the Competitiveness of Work Resources, [w:] D. Kopycińska (red.), Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Corporate social responsibility as a valuable contribution to improvement the competitiveness of enterprise, [w:] D. Kopycińska (red.), Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2008.


2007


 • S. Misiak, Spatial mobility of young people - modern "brain drain", [w:] Selected Issues in Contemporary Economic Theory and Practice, Printgroup, Szczecin 2007.

 • K. Włodarczyk-Śpiewak, Racjonalność zachowań konsumentów a poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, [w:] M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007.

 • E. Mazur-Wierzbicka, European Employment Strategy- a New Direction for the Polish Employment Policy, [w:] D. Kopycińska (red.), The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Theoretical Aspects of Proecological Quality of Personnel Management, [w:] D. Kopycińska (red.), Quality of labour resources, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

 • P. Zwiech, Wybrane aspekty polityki socjalnej państw członkowskich Unii Europejskiej, [w:] D. Kopycińska (red.), Polityka gospodarcza państwa, Printgroup, Szczecin 2007.


2006


 • K. Włodarczyk-Śpiewak, Competitiveness of households?, [w:] D.Kopycińska (red.), Theoretical and Practical Aspects of Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

 • M. Młokosiewicz, Determinants of the Tendency Toward Continuing Education, [w:] D. Kopycińska (red.), Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Ocвіma для збаланcoваного poзвиmкy „Pазом в Европі: Регіональні стратегіі формування економіки знань в умовах євроінтеграціі”, редактори: Іванна Бакушевич, Tomasz Bernat, Видавництво ТІСІТ, Тернопіль, Щецін 2006.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Pro- ecological management in enterprises as a factor facilitating competition in the aspect of sustainable development, [w:] D. Kopycińska (red.), Competition, competitiveness and sustainable development, red. B. Kryk, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.


2000-2005


 • K. Włodarczyk-Śpiewak, Interdependent Decisions in The Game Theory, [w:] B. Kryk. T. Bernat (red.), Economic Issues in Practice, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.

 • K. Włodarczyk-Śpiewak, Aspekty jakości życia w młodych gospodarstwach domowych, [w:] S. Partycki (red.), Człowiek a rynek, KUL, Lublin, 2004.

 • M. Kunasz, Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, [w:] A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.

 • M. Młokosiewicz, Ubóstwo i nierówności a miejsce kapitału społecznego w procesie przemian społeczno-gospodarczych, Zeszyty Naukowe nr 2, PTE, Kraków 2004.

 • M. Kunasz, Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, [w:] D.Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.

 • M. Kunasz, Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego, [w:] K. Piech, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.

 • K. Włodarczyk-Śpiewak, Kierunki dążeń konsumpcyjnych młodych gospodarstw domowych. [w:] J. Karwowski (red.), Regionalne zróżnicowanie jakości życia, US – PAN - Komisja Organizacji i Zarządzania Oddział w Gdańsku, Szczecin 2003.

 • M. Młokosiewicz, Aktywność gospodarcza a ubóstwo w województwie zachodniopomorskim, [w:] S. Jankiewicz (red.), Trzy wymiary polityki transformacyjnej (wybrane zagadnienia), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.


Jak do nas trafić


mapa wneiz