Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Artykuły w periodykach z listy B MNiSW w latach:

2014


 •  W. Jarecki, Czy warto studiować?, Pedagogika Szkoły Wyższej 2014, nr 1.

 •  W. Jarecki, Prekarianizm w Polsce – skala zjawiska, skutki i perspektywy, Annales. Etyka w życiu gospodarczym 2014, nr 3.

 •  E. Mazur-Wierzbicka, Ekologiczne aspekty w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo & Finanse 2014, nr 1.

 •  E. Mazur-Wierzbicka, Specyfika realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014, t. XV, Zeszyt 7.

 •  E. Mazur-Wierzbicka, Zrównoważony rozwój w zakresie zmian klimatycznych i energii - analiza komparatywna Polski na tle krajów Unii Europejskiej, Ekonomia i Prawo 2014, nr 1.

 •  E. Mazur-Wierzbicka, Rodzina jako szczególny interesariusz przedsiębiorstwa rodzinnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014, t. XV, Zeszyt 7.

 •  M. Kunasz, Analiza determinant wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, Master of Business Administration 2014, nr 2.

 •  P. Zwiech, A. Turczak, Wpływ wielkości spożycia i cen na wydatki żywnościowe i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych, Wiadomości Statystyczne 2014, nr 6.

 • S. Misiak, Innowacje wprowadzane przez samozatrudnione kobiety w Polsce - studium przypadków, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2014, t. 24, nr 1.

 • S. Misiak, Działania marketingowe podejmowane przez właścicielki małych firm w Polsce, Ekonomia i Zarządzanie, 2014, t. 6, nr 2.


2013


 •  E. Mazur-Wierzbicka, Jakość życia w polskich miastach - realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju miast, Europa Regionum 2013, tom XVI i XVII.

 •  K. Włodarczyk, Obszary globalizacji konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2013, nr 9.

 •  K. Włodarczyk, Wiek jako determinanta zachowań Polaków w czasie wolnym, Handel Wewnętrzny 2013, lipiec – sierpień.

 •  M. Kunasz, Pomysł biznesowy studentów i bariery wiedzy w jego wdrażaniu, E-mentor 2013, nr 5.

 •  M. Kunasz, Organizacja funkcjonalna vs. organizacja procesowa – wyniki badań, Zarządzanie Przedsiębiorstwem 2013, nr 4.

 •  M. Kunasz, Skłonność do samozatrudnienia w gospodarkach unijnych, Przegląd Organizacji 2013, nr 11.

 •  M. Kunasz, System edukacyjny a kreowanie skłonności do samozatrudnienia – wyniki badań, Zarządzanie i Edukacja 2013, nr 91.

 •  W. Jarecki, Wzrost czy spadek wolności gospodarczej? Skutki współczesnego kryzysu gospodarczego, Oeconomia Copernicana 2013, nr 4.

 •  E. Mazur-Wierzbicka, Ekologiczny wymiar CSR w sektorze MSP w Polsce, Przegląd Organizacji 2013, nr 6.

 •  E. Mazur-Wierzbicka, Miejsce turystyki zrównoważonej w europejskim sektorze turystycznym, Handel Wewnętrzny 2013, nr 5.

 •  E. Mazur-Wierzbicka, Nowe oblicze turysty - turysta ekologicznie świadomy, Handel Wewnętrzny 2013, nr 5.

 •  E. Mazur-Wierzbicka, Zrównoważony rozwój - wyzwania w ramach wymiaru środowiskowego, Handel Wewnętrzny 2013, nr 6.

 •  M. Kunasz, Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego na przykładzie podmiotów radiofonii publicznej w Polsce, Studia i Prace WNEiZ 2013, nr 34.

 •  P. Zwiech, Nierówności społeczno – ekonomiczne w świetle teorii segmentacji rynku pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, nr 2.

 •  P. Zwiech, Wertykalna segregacja płciowa w teoriach ekonomicznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, Ekonomia i Prawo 2013, nr 3.

 •  P. Zwiech, Nierówności dochodowe w państwach europejskich – analiza przy wykorzystaniu współczynnika Giniego, Studia Ekonomiczne 2013, nr 145.

 •  P. Zwiech, Determinanty nierówności społeczno – ekonomicznych w świetle teorii doskonałego rynku pracy, Optimum - Studia ekonomiczne 2013, nr 2.

 •  P. Zwiech, A. Turczak, Czynniki wpływające na strukturę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce, Studia i Prace WNEIZ 2013, nr 33.

 •  P. Zwiech, A. Turczak, Wpływ zmian wydajności pracy i aktywności zawodowej ludności na wzrost produktu krajowego brutto, Studia i Prace WNEIZ 2013, nr 33.

 •  P. Zwiech, Zróżnicowanie poziomu realnych dochodów i wydatków gospodarstw domowych między obszarami miejskimi i wiejskimi w Polsce, Europa Regionum 2013, t. XVI.

 •  P. Zwiech, A. Turczak, Comparison of changes in living standards of Poland’s population across different classes of location over the years 2000 – 2011, Folia Oeconomica Stetinensia 2013, t. 13, nr 2.

 •  P. Zwiech, A. Turczak, Ocena jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia według opinii mieszkańców poszczególnych klas miejscowości zamieszkania w Polsce, Pragmata Tes Oikonomias, 2013, nr 7.

 •  S. Misiak, Przedsiębiorcza kobieta w firmie rodzinnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, tom XVI, Zeszyt 6.

 •  E. Mazur-Wierzbicka, Zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013, nr 156.

 •  E. Mazur-Wierzbicka, Uwarunkowania demograficzne zmian środowiskowych – wybrane problemy, Ekonomia 2013, nr 3

 •  E. Mazur-Wierzbicka E., Stan i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na świecie, Ekonomia 2013, nr 1.

 •  E. Mazur-Wierzbicka, Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach CSR – korzyści dla przedsiębiorców, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 288.

2012


 • S. Misiak, Aktywność zawodowa kobiet w województwie zachodniopomorskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 244.

 • P. Zwiech, Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju województwa zachodniopomorskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, nr 244.

 • M. Kunasz, Regionalne rozgłośnie radiowe na rynku radiowym w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, nr 243.

 • S. Misiak, Restrukturyzacja a innowacje w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012, nr 243.

 • M. Kunasz, Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie podmiotów publicznej radiofonii w warunkach spadku wpływów abonamentowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2012, nr 243.

 • P. Zwiech, Osiągnięcie celów ekologicznych strategii Europa 2020 przez Polskę na tle państw członkowskich Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2012, nr 243.

 • M. Młokosiewicz, Znaczenie interesariuszy w procesie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, nr 243.

 • W. Jarecki, Zmiany w wykształceniu pracowników w Polsce w latach 2002–2011 w świetle Europejskich Ram Kwalifikacyjnych, Przegląd Organizacji 2012, nr 10.

 • W. Jarecki, Indywidualne koszty studiowania na przykładzie kierunków ekonomicznych w uczelniach szczecińskich, Studia Regionalne i Lokalne 2012, nr 4.

 • W. Jarecki, Ochrona środowiska. Polska na tle krajów UE i OECD, Przegląd Organizacji, nr 2/2012, s. 31-34.

 • K. Włodarczyk - Śpiewak, Zmiany konsumpcji usług w polskich gospodarstwach domowych, Handel Wewnętrzny 2012, wrzesień – październik.

 • K. Włodarczyk - Śpiewak, Regionalne zróżnicowanie zamożności polskich gospodarstw domowych, Handel Wewnętrzny 2012, maj – czerwiec.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Wymiar ekologiczny CSR, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2012, nr 7.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Stymulowanie zrównoważonego rozwoju w regionie zachodniopomorskim przy wykorzystaniu dobrych praktyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, Nr 244.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, Nr 4 (21).

 • E. Mazur-Wierzbicka, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2012, nr 243.

 • P. Zwiech, Kto i z jakich przyczyn dyskryminuje kobiety w sferze pracy zawodowej? Podmioty dyskryminujące i dyskryminowane, Optimum - Studia ekonomiczne, 2012, nr 2.

 • M. Młokosiewicz, Kapitał społeczny a nierówności materialne – dynamika związku na przykładzie polskich województw, Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, Nr 4 (21).


2011


 •  W. Jarecki, Uczelnie wyższe jako źródło korzyści dla władz miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 683, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 77, 2011.

 •  W. Jarecki, Wynagrodzenie absolwentów studiów ekonomicznych, Przegląd Organizacji 2011, nr 7-8.

 •  K. Włodarczyk-Śpiewak, Nowoczesne technologie – wyzwanie dla współczesnych konsumentów, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 2011, nr 51.

 •  K. Włodarczyk-Śpiewak, Domocentryzm polskiego społeczeństwa w dobie globalizacji konsumpcji, Handel Wewnętrzny 2011, styczeń – luty.

 •  K. Włodarczyk-Śpiewak, Przemiany społeczno – gospodarcze w Polsce a opinie społeczeństwa, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2011, nr 69.

 •  K. Włodarczyk-Śpiewak, Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, Rok LXXIII, Zeszyt 3.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Skutki i wyzwania integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, Problemy Zarządzania 2011, nr 1.

 • P. Zwiech, Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, Polityka Społeczna 2011, nr 4.

 • P. Zwiech, Funkcja personalna przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011, nr 172.

 • P. Zwiech, Zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia, Studia Ekonomiczne 2011, nr 95.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Działania proekologiczne jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011, nr 172.

 • S. Misiak, Nieetyczna reklama a sukces firmy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011, nr 171.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Kierunki rozwoju województwa Zachodniopomorskiego w obszarze ochrony środowiska (na podstawie strategii rozwoju województwa), Studia Ekonomiczne 2011, nr 79.

2010


 • S. Misiak, Ethical system for employee performance appraisal in practice, Economics & Sociology 2010, nr 2.

 • P. Zwiech, Discrimination Against Women in Professional Life in Selected Theories of Class Structure and Stratification, Economics & Sociology, 2010, nr 2.

 • W. Jarecki, Praca i dochody studentów, Polityka Społeczna 2010, nr 1.

 • K. Włodarczyk-Śpiewak, Ochrona konsumenta jako jedno z zadań samorządu lokalnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2010.

 • K. Włodarczyk-Śpiewak, Rola Internetu w kształtowaniu zachowań rynkowych polskich konsumentów, Zeszyty Naukowe US nr 608, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 15, 2010.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Wpływ integracji z Unią Europejską na proekologiczne zachowania polskich przedsiębiorstw, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 2010, nr 2.

 • M. Kunasz, Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, nr 139.

 • P. Zwiech, Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce, Studia i Prace WNEIZ 2010, nr 20.

 • P. Zwiech, Wynagrodzenia w krajach Unii Europejskiej – równość w ustawodawstwie, nierówność w praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, nr 139.

2009


 • M. Kunasz, Wielowymiarowa analiza porównawcza przedsiębiorczości studentów, Wiadomości Statystyczne 2009, nr 1.

 • W. Jarecki, Społeczne koszty i efekty inwestycji w wyższe wykształcenie, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2009, nr 1.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Rola zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach zorientowanych prośrodowiskowo, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 2009, nr 9.

 • M. Kunasz, Entrepreneurship – Microeconomical Determinant of the Competitiveness of Entitles, Economics & Sociology 2009, nr 1.

 • P. Zwiech, Discrimination Against Women in Professional Life in Chosen Pro-Feminist Theories, Economics & Sociology, 2009, nr 1.

 • M. Młokosiewicz, Social capital in Poland compared to other members states - the analysis of the phenomenon at a macro-level, in: Economics & Sociology 2009, nr 1.


2008


 • M. Kunasz, Przedsiębiorczość studentów studiów dziennych – wyniki badań, Przegląd Organizacji 2008, nr 1.

 • M. Kunasz, Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych, Gospodarka Narodowa 2008, nr 3.

 • M. Kunasz, Intellectual capital – a new source of competitive advantage, Economics & Sociology 2008, nr 1.

 • P. Zwiech, Why are women discriminated against on the labour market in Poland? – the results of the questionnaire survey, Economics & Sociology 2008, nr 1.

 • W. Jarecki, A. Adamczyk Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie, Gospodarka Narodowa 2008, nr 11-12.

 • W. Jarecki, Szacowanie kosztów i efektów inwestowania w kształcenie wyższe, Polityka Społeczna 2008, nr 9.

 • M. Kunasz, Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego – wybrane aspekty, Studia i Prace WNEiZ 2008, nr 3.

 • M. Młokosiewicz, Analiza i ocena wybranych czynników i przejawów kapitału społecznego w sektorze pozarządowym w Polsce w latach 2002-2006, Studia i Prace WNEiZ 2008, nr 3.

 • M. Kunasz, Methods and Techniques Used in Vocational Training, Studia i Prace WNEiZ 2008, nr 4.

 • P. Zwiech, A. Turczak, The Calculation Method of the State Aid Granted as a Preferential Loan or Credit, Studia i Prace WNEiZ 2008, nr 4.

 • S. Misiak, The assessment of motivating system adopted in Arvato Services Polska Company, Studia i Prace WNEiZ 2008, nr 4.

 • P. Zwiech, Rola wykształcenia na rynkach pracy w Unii Europejskiej, Problemy Jakości 2008, nr 12.

2007


 • M. Kunasz, Identyfikacja i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Problemy Zarządzania 2007, nr 1.

 • W. Jarecki, Aktywność edukacyjna Polaków na tle krajów OECD i UE, Przegląd Organizacji 2007, nr 3.

 • M. Kunasz, Wybrane narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego, Optimum - Studia Ekonomiczne 2007, nr 2.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Systemy zarządzania środowiskowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, Problemy Zarządzania 2007, nr 1.

 • M. Kunasz, Klasyfikacja metod oraz narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. 2007, nr 4.

 • M. Młokosiewicz, Nierówności dochodowe i wydatkowe wśród gospodarstw domowych w Polsce a perspektywy uczestniczenia najuboższych w gospodarce opartej na wiedzy, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2007, nr 10.

 • P. Zwiech, Udział w szkoleniach jako determinanta nierówności płci na rynku pracy, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2007, nr 11.


2006


 • M. Młokosiewicz, Wykluczenie społeczne w Polsce na tle sytuacji w pozostałych „nowych” krajach członkowskich UE – wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2006.

 • M. Kunasz, Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metodą VAIC™ – wyniki badań, Problemy Jakości 2006, nr 3.

 • M. Kunasz, Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako etap procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, Optimum - Studia Ekonomiczne 2006, nr 1.

 • M. Kunasz, Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego, Organizacja i Kierowanie 2006, nr 1.

 • M. Kunasz, Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach 1998-2003 – wyniki badań, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2006, nr 5.

 • M. Kunasz, Ilościowa charakterystyka inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego – wyniki badań, Współczesne Zarządzanie 2006, nr 2.

 • M. Kunasz, Współpraca przedsiębiorstw z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi – wyniki badań, Przegląd Organizacji 2006, nr 10.

 • M. Kunasz, Zasoby przedsiębiorstwa w ujęciu teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa 2006, nr 10.

 • M. Kunasz, Wartość rynkowa i księgowa a pomiar kapitału intelektualnego, Master of Business Administration 2006, nr 6.

 • M. Kunasz, The Analysis of Systems of Professional Training and Development in Enterprises Quoted on Warsaw Stock Exchange, Folia Oeconomica Stetinensia 2006, nr 5.

 • M. Kunasz, Diagnoza potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie – teoria a praktyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 2006, nr 225.

 • W. Jarecki, Poziom wykształcenia a kształcenie ustawiczne w Polsce i w Unii Europejskiej, Polityka Społeczna 2008, nr 8.

 • W. Jarecki, Okres zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie, Gospodarka Narodowa 2006, nr 5-6.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006, nr 3.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Ile kosztuje zarządzanie proekologiczne, Przegląd Organizacji 2006, nr 3.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006, nr 5.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem i jego opłacalność, Problemy Jakości 2006, nr 5.

 • M. Kunasz, Model systematyczny procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne 2006, nr 1.

 • P. Zwiech, Dochodowe nierówności płci w Polsce – relacje wynagrodzeń w ujęciu grup zawodowych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2006, nr 8.

2005


 • W. Jarecki, Internet jako narzędzie pracobiorcy na rynku pracy, Przegląd Organizacji 2005, nr 10.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2005, nr 8.

 • E. Mazur-Wierzbicka, Skuteczność ekologiczna systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, Organizacja i Kierowanie 2005, nr 4.

 • W. Jarecki, Koszty kształcenia na studiach wyższych, Polityka Społeczna 2005, nr 4.

 • W. Jarecki, Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym, Przegląd Organizacji 2005, nr 3.

2000-2004


 • W. Jarecki, Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2004, nr 1.

 • M. Młokosiewicz, Problem ubóstwa a zasada subsydiarności i system gospodarczy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2004.

 • W. Jarecki, Przekaz informacji podczas doboru pracowników w świetle teorii kapitału ludzkiego, Przegląd Organizacji 2002, nr 6.

 • M. Kunasz, Sieć ogólnoświatowa – źródło informacji na rynkach kapitałowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica 2000, nr 293.


Jak do nas trafić


mapa wneiz