Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Pozostałe publikacje w latach:

2018


2018

Gadomska-Lila K. (2018). Przywództwo w organizacjach wiedzochłonnych. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 1(47), s. 43-57.

Gadomska-Lila K. (2018). Wewnętrzny kontekst kształtowania konkurencyjności organizacji: kultura organizacyjna i strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. W: A. Lozano-Platonoff, K. Gadomska-Lila (red.), Zarządzanie strategiczne. Kształtowanie konkurencyjności współczesnych organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 173-193.

Gomółka Z. (2018). Wirtualizacja – strategiczna perspektywa rozwoju współczesnych organizacji. W: A. Lozano-Platonoff, K. Gadomska-Lila (red.), Zarządzanie strategiczne. Kształtowanie konkurencyjności współczesnych organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 245-260.

Kuczera K. (2018). Model biznesu. W: A. Lozano-Platonoff, K. Gadomska-Lila (red.), Zarządzanie strategiczne. Kształtowanie konkurencyjności współczesnych organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 227-243.

Kuczera K. (2018). Organizacja sieciowa i wirtualna. W: A. Lozano-Platonoff, K. Gadomska-Lila (red.), Zarządzanie strategiczne. Kształtowanie konkurencyjności współczesnych organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 261-292.

Pluta, A. (2018). Postrzeganie pracy przez pracowników w dobie zmian otoczenia współczesnych organizacji (wyniki badań). Marketing i Rynek, nr 4 (dodatek na CD), s. 451-460.

Pluta A. (2018). Zarządzanie strategiczne organizacją. W: A. Lozano Platonoff, K. Gadomska-Lila (red.), Zarządzanie strategiczne. Kształtowanie konkurencyjności współczesnych organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 7-46.

Pachciarek H., Szarek M. (2017). Kreowanie wartości dodanej dla interesariuszy - studium przypadku firmy handlowo-usługowej. Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finanse), nr 2(2), s. 297-311.

Szarek M. (2018). Formułowanie strategii. W: A. Lozano-Platonoff, K. Gadomska-Lila (red.), Zarządzanie strategiczne. Kształtowanie konkurencyjności współczesnych organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 115-134.

Szarek M. (2018). Wdrażanie strategii i jej kontrola. W: A. Lozano-Platonoff, K. Gadomska-Lila (red.), Zarządzanie strategiczne. Kształtowanie konkurencyjności współczesnych organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 151-172.

2017


2017

Gadomska-Lila K. (2017). Rola lidera w budowaniu potencjału zespołu do zmian, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuManagement Forum”, vol. 5, nr 2 s. 19-25.

Gadomska-Lila K. (2017). Różnorodność kulturowa i jej implikacje w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 2(44), s. 13-24.

Gadomska-Lila K. (2017). Zaufanie jako podstawa budowania kapitału społecznego w przedsiębiorstwach, Marketing i Rynek, nr 4, s. 75-82.

Gadomska-Lila K. (2017). Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości organizacyjnej – wyniki badań kultury organizacyjnej wśród kadry kierowniczej i niekierowniczej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 3(45), s. 57-68.

Kuczera K. (2017). Wsparcie merytoryczne zarządzania w programie pomocy młodym przedsiębiorcom. Ekonomiczne Problemy Usług nr 1(126), s. 361-370. https://wnus.edu.pl/epu/file/article/download/6664/24778.pdf

Pluta A. (2017). Przeobrażenia we współczesnej pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 894, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 48/2, s. 281-291.

Pluta A. (2017). Kanon wartości pracowników i wartości organizacji jako podstawa do wdrożenia Organizacji Turkusu, Marketing i Rynek, nr 4, s. 304-315.

Rudawska A. (2017). Students’ Team Project Experiences and Their Attitudes Towards Teamwork, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 25 (1), s. 78-97.

Rudawska A. (2017). Znaczenie struktury miejsc pracy w dzieleniu się wiedzą między pracownikami - studium przypadku, E-mentor, nr 2 (69), s. 48-59.

Szarek M. (2017). Znaczenie strategicznego przywództwa we wdrażaniu strategii organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 894, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 48(2), s. 339-349.

Szarek M. (2017). Rola systemu kontroli strategicznej w procesie zarządzania rozwojem organizacji, Marketing i Rynek, nr 4, s. 361-370.

Pluta, A.; Putek-Szeląg, E. (2017). Autentyczne przywództwo a nastawienia kierownicze przyszłych menedżerów. W: P. Zwiech, Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim nr 12, Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji, s. 51-57.


2016


2016

Gadomska-Lila K. (2016). Specyfika organizacji publicznych i jej implikacje dla kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 3, t. 1, s. 129-141.
 
Gadomska-Lila K. (2016). Znaczenie kultury w rozwoju przedsiębiorczych postaw, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 3(41), s. 29-42.
 
Gadomska-Lila K., Wasilewicz J. (2016). Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność z perspektywy biznesowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 894, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 46/1, s. 299-309.
 
Gadomska-Lila K. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu - istota, znaczenie, ewolucja. W: K. Gadomska-Lila (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 7-16.
 
Gomółka Z., Gadomska-Lila K. (2016). IT w zarządzaniu rozwojem organizacji. W: T.M. Komorowski, J. Swacha (red.) Projektowanie i realizacja systemów informatycznych zarządzania. Wybrane aspekty, Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, s. 13-22.
 
Kuczera K. (2016). Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odnośnie modeli biznesu – wnioski z badań, Ekonomiczne Problemy Usług nr 122, Wydawnictwo Naukowe US, s. 299-308.
 
Pachciarek H. (2016). Kapitał społeczny i zdolność do współpracy w subregionie szczecińskim. Marketing i Rynek nr 3/2016. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
Pachciarek H. (2016). Programy foresightu regionalnego w zarządzaniu strategicznym regionami. Acta Politica Polonica nr 4/2016 (38). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
Pachciarek H. (2016). Kreowanie warunków współpracy interesariuszy regionalnych- studium przypadku programu foresightu regionalnego, Marketing i Rynek, nr 10, s. 361-373.
 
Pluta, A. (2016). Przemiany w pracy współczesnych pracowników i ich konsekwencje. Szkoła-Zawód-Praca, 12, s. 171-182.
Do pobrania >>>
 
Pluta A., Rudawska A. (2016). Holistic Approach to Human Resources and Organizational Acceleration. Journal of Organizational Change Management, 29(2), s. 293-309. Do pobrania >>>
 
Pluta A., Polityka personalna jako moderator negatywnych skutków przyspieszenia organizacji, W: A. Andrzejczak, J. Furmańczyk (red.), Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non-profit, Wydawnictwo, edu-Libri, Kraków 2016, s. 254-268. Do pobrania >>>
 
Pluta A., Zachowania współczesnych konsumentów a funkcjonowanie organizacji, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 43(3), Szczecin 2016, s. 351-359. Do pobrania >>>
 
Pluta, A. (2016). Organizacja Turkusu – Możliwości i problemy wdrożenia, [w:] M. Młokosiewicz (red.), Kapitał ludzki – rozwój ku wartościom. Seria: Gospodarowanie kapitałem ludzkim nr 10, s. 107-126.
 
Szarek M. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument podnoszenia wartości dodanej przedsiębiorstwa. W: K. Gadomska-Lila (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 35-50.
 

2015


2015


Gadomska-Lila K. (2015). Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zasobami ludzkimi, 1, s. 25-39.

Gadomska-Lila K. (2015). Kultura i przywództwo w organizacji jako potencjał procesów odnowy organizacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Management Forum”, vol. 3, 1, s. 70-76.

Gadomska-Lila K. (2015). Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy uniwersalistycznej i sytuacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 894, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 39, tom 4, s. 27-41.

Kuczera K. (2015). Metoda AHP w identyfikacji preferencji decydentów, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 3, s. 34-45.

Kuczera K. (2015). Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu, Zeszyty Naukowe US nr 852, s. 193-201.

Kuczera K. (2015). Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do identyfikacji zależności pomiędzy wizerunkiem Szczecina a planami studentów w zakresie miejsca realizacji kariery zawodowej, rozdział monografii Z. Szyjewski, T. Komorowski (red.), Informatyka w zarządzaniu i ekonomii: badania, analizy, modele, Warszawa: PTI, , s. 53-69.

Pachciarek H., Szarek M. (2015). Wdrażanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą w regionie z wykorzystaniem metodyki foresight. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39 T.4, s.235-247.

Pluta A., Wójcik G. P. (2015). Research on time–management skills of employees in the process of creating value for the customer. International Journal of Business Performance Management, 16 (2-3), Special Issue on “Organizational Management Through Value for the Customer”, s. 246-261.

Pluta A. (2015). Organizacja działająca pod presją czasu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 849, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39, s. 263–275.

Pluta A., Rudawska A. (2015). Skutki przyspieszenia funkcjonowania organizacji z perspektywy pracowników. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11 (790), s. 33-47.

Pluta A. (2015). Organisation acceleration versus employees’ work-private life. W: R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Work – personal life. Between harmony and disintegration. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 159-178.

Rudawska A. (2015). System nagród jako mechanizm wspierający wewnątrzorganizacyjne dzielenie się wiedzą, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39, s. 289-301.

Rudawska A. (2015). The Knowledge Sharing Mechanisms in Quality Department: What Type of Knowledge Exchange is Enabled by the Company, artykuł recenzowany na konferencję EURAM’2015.

Rudawska A., Gadomska-Lila K. (2015). Linking HR Practices with Pull Approach to Knowledge Sharing: a Case Study of Polish Subsidiary of Danish MNC. Artykuł przesłany na konferencję organizowaną przez EIASM “30th Workshop on Strategic Human Resource Management”. Artykuł został opublikowany na stronie internetowej konferencji dla uczestników konferencji.

2014


2014

Gadomska-Lila K., (2014). Rola praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w procesie dopasowania organizacyjnego, Marketing i Rynek, nr 5, s. 972-978.

Gadomska-Lila K., (2014). Kulturowe aspekty doskonalenia przedsiębiorstwa na przykładzie międzynarodowego koncernu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Management Forum 4”, nr 358, s. 49-57.

Gadomska-Lila K., Rudawska A., (2014). Niedopasowanie – dysfunkcja czy szansa na rozwój organizacji?, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 4(34), s. 103-117.

Gadomska-Lila K. (2014). Wpływ kultury organizacyjnej na postawy i zachowania pracowników – wyniki badań. W: K. Szymańska (red.), Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej, s. 37-47.

Gadomska-Lila K., Moszoro B. (2014). Badanie zjawisk społecznych – kluczowe metody w świetle publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk o mediach. W: T. Gackowski (red.), Metodologie badań medioznawczych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 35-57.

Kuczera K. (2014). Koncepcja wirtualnego organizowania jako odpowiedź na potrzebę elastyczności firm, Zeszyty Naukowe US nr 808, s. 351-359.

Kuczera K., Dmytrów K. (2014). Level of development of new technologies in the BSR countries, Actual Problems of Economics, 4, s. 138-146.

Kuczera K. (2014). Organizacja wirtualna – teoria a praktyka biznesu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 5, s. 5-20.


Kuczera K. (2014). Konceptualizacja konstruktu organizacji wirtualnej na potrzeby badań, Organizacja i Kierowanie, 2, s. 125-137.

Kuczera K. (2014). Strategia rozwoju miasta Szczecina a jego wizerunek w świetle wyników badań, Przegląd Organizacji, 11, s. 35-43.

Lozano Platonoff A., Rudawska A., Pachciarek H. (2014). Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu. W: A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Lozano Platonoff A., Rudawska A., Pachciarek H. (2014). Koopetycja jako źródło tworzenia sieci międzyorganizacyjnych. W: A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.). Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Pachciarek H., Lozano Platonoff A. (2014). Rozwój przywódcy jako czynnik zmiany w organizacji - studium przypadku programu kształtowania menedżerów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 359.

Pachciarek H. (2014). Wykorzystanie foresightu w zarządzaniu projektami regionalnymi. Prace Studentów i Młodych Pracowników Nauki zeszyt 6. Poznań: TNOiK.

Pluta A., Wójcik G.P. (2014). Ocena kompetencji organizacji pracy u osób wchodzących na rynek pracy. e-mentor, 3 (52). DOI: 10.15219/em55.1103; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/55/id/1103;

Pluta A. (2014). Uwarunkowania kształtowania relacji praca-życie pozazawodowe współczesnych pracowników. W: R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacja praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju, Bydgoszcz: Wyd. UKM, s. 178-193.

Pluta A. (2014). Pułapka przyspieszenia – wyzwanie współczesnych przedsiębiorców. W: A. Postuła, B. Glinka, J. Pasieczny (red.), Oblicza przedsiębiorczości. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydz. Zarządzania UW, s. 13-29.

Pluta A., Rudawska A. (2014). Sustainability as a response to the organizational burnout, referat wygłoszony na 9th Colloquim on Organizational Change&Development, Essen.

Rudawska A., Szarek M. (2014). Postawy studentów względem pracy zespołowej i ich zespołowa efektywność. e-mentor, 3 (55), s. 5-11.

Szarek M., Pachciarek H. (2014). Koncepcja foresight w kontekście zrównoważonego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, 3 (50), s. 89-99.

Szarek M., Pachciarek H. (2014). Współpraca międzyśrodowiskowa jako kluczowy czynnik sukcesu w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej – studium przypadku „Przywróćmy Szczecinowi Stare Miasto”. W: K. Sadowy (red.), Miasto- sztuka, nauka, gospodarka. Fundacja Architektury, s. 190-199.

2013


2013

Gadomska-Lila K. (2013). Znaczenie dopasowania dla sprawnego funkcjonowania organizacji. Organizacja i Kierowanie, 3, s. 107-120.

Gadomska-Lila K., (2013). Budowanie wizerunku pracodawcy a sprawność zarządzania zasobami ludzkimi. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 30, s. 57-69.

Gadomska-Lila K., Moszoro B. (2013). Innowacyjny model biznesowy – kluczowe elementy. Management and Business Administration. Central Europe, 1, s. 98-107.

Gadomska-Lila K. (2013). Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach – wyniki badań. W: Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wolters Kluwer

Kuczera K. (2013). Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych, Management and Business Administration, 1, s. 108-123.

Kuczera K. (2013). Zakres i formy stosowania outsourcingu w świetle badań empirycznych, Przegląd Organizacji, 2, s. 36-40.

Kuczera K. (2013). Rola technologii komunikacyjnych i informacyjnych w kształtowaniu postaw obywatelskich młodych ludzi – wyniki badań. Część 1., Firma i Rynek, 1, s. 55-67.

Kuczera K. (2013). Rola technologii komunikacyjnych i informacyjnych w kształtowaniu postaw obywatelskich młodych ludzi – wyniki badań. Część 2., Firma i Rynek, 2, s. 27-36.

Kuczera K. (2013). Strategia doboru podmiotów wchodzących w skład organizacji wirtualnej w: A. Rudawska (red.), Perspektywa strategiczna w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Szczecin: Wydawnictwo Westend, s. 101-120.

Kuczera K. (2013). Definicje typu idealnego w ujęciu Webera w badaniach dotyczących konstruktów, Handel wewnętrzny, 6A, tom II, s. 264-271.

Kuczera, K, Pluta, A. (2013). Komunikatywność – atut czy słabość pracowników organizacji XXI wieku?. W: H. Karaszewska (red.), Zarządzanie ludźmi. Wybrane problemy, Toruń: Wyd. Naukowe UMK, s. 99-109.

Kuczera, K., Pluta, A. (2013). Umiejętności komunikacyjne a zarządzanie ryzykiem – wnioski z badań. W: E. Urbanowska-Sojkin (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania. Poznań: Wyd. UE, s. 147-158.

Kuczera K. Wawrzyniak A., Wąsikowska B., (2013). Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w modelowaniu zrównoważonego rozwoju, Handel wewnętrzny, 6A, tom II, s. 272-284.

Kuczera K. (2013). Modelowanie preferencji decydentów firm w zakresie modeli biznesu, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 36, s. 60-73.

Lozano Platonoff A., Rudawska A. (2013). Analiza wartości dodanej dla klienta a ryzyko strategiczne. W: E. Urbanowska-Sojkin, M. Brzozowski (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Poznań: Wyd. UE w Poznaniu, s.180-189.

Pachciarek H., Szarek M. (2013). Partnerstwo międzysektorowe na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego- studium przypadku. W: A. Rudawska (red.), Perspektywa strategiczna w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Wydawnictwo Westend, s. 132-150.

Pachciarek H., Pachciarek N. (2013). Znaczenie trzeciego sektora gospodarki w długofalowym rozwoju systemu społeczno-gospodarczego. W: A. Rudawska (red.), Perspektywa strategiczna w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Wydawnictwo Westend.

Pachciarek H., Lozano Platonoff A. (2013). Forum Gryf- studium przypadku realizacji programu foresightu regionalnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(35).

Pluta A., Frąckiewicz E. (2013). Rola kadry kierowniczej w budowaniu synergicznego układu relacji przedsiębiorstwo – pracownik – klient. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1144, Organizacja i Zarządzanie, 49, s. 79-88.

Pluta A. (2013). Umiejętność organizacji pracy własnej jako determinanta zapewnienia równowagi praca-życie społeczeństwa informacyjnego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 32, s. 285-296.

Pluta A. (2013). Zarządzanie czasem – mocna czy słaba strona pracownika XXI wieku?. Edukacja humanistyczna, 1 (28).

Pluta A. (2013), Myślenie strategiczne o pracowniku – możliwość czy potrzeba współczesnej organizacji?. Management and Business Administration. Central Europe, 21, 1 (120), s. 124-136.

Pluta A. (2013), Zarządzanie czasem jako istotna umiejętność współczesnego pracownika. Handel Wewnętrzny, lipiec-sierpień (tom 1), s. 14-23.

Pluta A. (2013). Myślenie strategiczne o pracowniku w procesie zarządzania współczesną organizacją. W: A. Rudawska (red.), Perspektywa strategiczna w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Wyd. Westend, s. 68-84.

Rudawska A. (2013). Dzielenie się wiedzą – istota, bariery i efekty. Organizacja i kierowanie, 4 (157), s. 89-103.

Rudawska A. (2013). The Learning Organization Idea in the Context of Organizational Learning and Knowledge Management. Contemporary Management Quarterly. The Journal of scientific community and business leaders, 12(4), s. 97-109.

Rudawska A. (2013). Wielopoziomowe ujęcie organizacyjnego uczenia się a zmiany w organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 310, s. 91-102.

Rudawska A. (2013). Zdolność do organizacyjnego uczenia się jako kluczowa dynamiczna zdolność organizacji. W: A. Rudawska (red.), Perspektywa strategiczna w zarządzaniu - wybrane zagadnienia. Szczecin: Wyd. West End, s. 13-31.

Szarek M. (2013). Outsourcing jako narzędzie usieciowienia przedsiębiorstw. W: A. Rudawska (red.), Perspektywa strategiczna w zarządzaniu: wybrane zagadnienia. Szczecin: Wydawnictwo WestEnd, s. 121-131.

Szarek M. (2013). Proces tworzenia strategii zarządzania zmianą gospodarczą w regionie - studium przypadku. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 34, T.2, Szczecin, s. 161-176.

2012


2012

Gadomska-Lila K. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników, Management and Business Administration. Central Europe, 2, s. 41-52.

Gadomska-Lila K. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu w obliczu kryzysu gospodarczego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 28, s. 23-35.

Kuczera K. (2012). Przesłanki i kierunek zmian komunikacji pomiędzy firmą i klientami w kontekście ewolucji postaw oraz rozwoju cyfrowych narzędzi komunikacyjnych, Management and Business Administration, 2, s. 88-106.

Kuczera K. (2012). Postawy jako bariera rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Zeszyty Naukowe US nr 703, s. 763-772.

Kuczera K., Szkudlarek P. (2012). Rola państwa w kontekście strategii rozwoju Unii Europejskiej, Zarządzanie i Edukacja, 82, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, Warszawa.

Kuczera K. (2012). Infrastruktura, usługi i potrzeby jako elementy spójnego kształtowania społeczeństwa informacyjnego tworzącego warunki zrównoważonego rozwoju, Handel wewnętrzny, tom III, s. 200-209.

Kuczera K. (2012). Kierunki i priorytety w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce w kontekście tendencji zarządzania firmami, Firma i Rynek, 2, s. 55-67.

Kuczera K. (2012). Agenda cyfrowa jako strategia wzrostu konkurencyjności Europy, Zeszyty Naukowe US nr 734, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 28, s. 145-158.

Pachciarek H., Szarek M. (2012). Wykorzystanie modelu Michell’a, Agle’a i Woods teorii interesariuszy w kształtowaniu relacji z otoczeniem na przykładzie projektu Przywróćmy Szczecinowi Stare Miasto. W: A. Fulbiszewski (red.), Odcienie PR. Szczecin: Zapol, s. 29-41.

Pachciarek H., Rudawska A. (2012). Foresight jako koncepcja wspomagająca rozwój regionalny. Management and Business Administration. Central Europe, 2 (115), s. 11-25.

Pluta A., Kłos L. (2012). Zarządzanie samym sobą – kluczowa umiejętność pracownika w XXI w. W: A. P. Balcerzak, M. Moszyński (red.), Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie globalnego kryzysu. Toruń: PTE, s. 79-104.

Pluta A. (2012). Kierowanie pracownikami mającymi kłopoty z czasem pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 734, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 28, s. 81-94.

Pluta A., (2012). Problemy i możliwości godzenia zawodowego i prywatnego życia współczesnego człowieka. Management and Business Administration. Central Europe, 2 (15), s. 72-87.

Pluta A. (2012). Gospodarowanie budżetem czasu przez współczesnego człowieka. Handel wewnętrzny, lipiec-sierpień (tom 3), s. 336-346.

Rudawska A. (2012). Pamięć organizacyjna i jej rola w budowaniu konkurencyjności firmy. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 25, s. 357-371.

2011


2011

Gadomska-Lila K. (2011). Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych. Współczesne Zarządzanie, 1, s. 124-133.

Gadomska-Lila K. (2011). Motywowanie pracowników – rozważania i implikacje. Przegląd Organizacji, 7-8, s. 30-34.

Gadomska-Lila K. (2011). Metodologia badań kultury organizacyjnej. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 3, s. 11-25.

Gadomska-Lila K. (2011). Wzory kulturowe w organizacji. Master of Business Administration, 1, s. 54-62.

Gadomska-Lila K., Rudawska A., Moszoro B. (2011). Rola lidera w zespołach wielokulturowych. W: K. Waniek (red.), Studia z zarządzania międzynarodowego. Łódź: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII, Zeszyt 4, s. 7-19.

Kuczera K. (2011). Agenda cyfrowa a Raport Bangemena, porównanie podstawowych założeń, Zeszyty Naukowe US nr 650, s. 473-481.

Kuczera K. (2011). Wirtualność – ewolucja i przegląd podejść, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 9, s. 3-10.

Lozano Platonoff A., Rudawska A., Gadomska-Lila K. (2011). Zmiany w podejściu strategicznym w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 172, s. 87-96.

Pachciarek H. (2011). Czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę pomiędzy organizacjami. Master of Business Administration, nr 1 (108).

Pluta A. (2011). Wydłużający się czas pracy – zjawisko czy trend?. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 6, s. 41-50.

Pluta A., Leśniewska G. (2011). Oczekiwania rynku pracy a zainteresowania i preferencje zawodowe młodzieży. W: Cz. Plewka, H. Bednarczyk (red.), Człowiek – Obywatel – Pracownik na rynku pracy. Szczecin: Wyd. WSH TWP, s. 107-120.

Pluta A. (2011), Czy życie Polaków pracujących zawodowo charakteryzuje równowaga?. W: B. Kryk (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Szczecin: Wyd. US, s. 459-478.

Pluta A. (2011). Diagnoza kompetencji przyszłych menedżerów w aspekcie umiejętności organizacji pracy własnej. W: S. Cyfert (red.), Wybrane aspekty pracy kierowniczej, Zeszyty Naukowe 187, Poznań: Wyd. UE, s. 303-311.

Rudawska A. (2011). Motywowanie do zaangażowania w organizację oraz życie społeczne i rodzinne. Master of Business Administration, 1(108), s. 75-85.

Rudawska A. (2011). Attitude to knowledge dissemination in medium-sized enterprises. W: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises. A Series of Monographs, Łódź: Technical University of Lodz Press, s. 214-231.

2010


2010

Gadomska-Lila K., Lozano A., Rudawska A. (2010). Kulturowe uwarunkowania struktury organizacyjnej. Master of Business Administration, 6, s. 62-69.

Gadomska-Lila K. (2010). Zmiany w systemie wartości polskich przedsiębiorstw. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, s. 29-39.

Gadomska-Lila K., Lozano A., Moszoro B. (2010). Wartość dodana firmy wobec interesariuszy jako miara sprawności działania przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe nr 587, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 26, s. 81-87.

Gadomska-Lila K., Lozano A., Moszoro B. (2010). Kluczowe źródła i bariery innowacyjności przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Przegląd Organizacji, 3, s. 28-30.

Gadomska-Lila K. (2010). Charakterystyka i uwarunkowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej – wyniki badań. Przegląd Organizacji, 2, s. 12-15.

Gadomska-Lila K., Moszoro B., Lozano A. (2010). Social Context of Innovation. W: E. Lechman (red.), Innovations. Enterprise in Modern Economy, vol. 1, Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishing House, s. 48-59.

Gadomska-Lila K., Lozano A., Pachciarek H. (2010). Problems of Managing Cultural Diversity in Organisations. W: D. Lewicka (red.), Organizational Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital. Kraków: AGH University of Science and Technology Press, s. 61-75.

Gadomska-Lila K., Lozano A. (2010). Moduły sprawnościowe w zarządzaniu dynamicznym jako metoda wielowymiarowej oceny poziomu efektywności. W: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 144, s. 289-299.

Gadomska-Lila K. (2010). Zmiany kultury organizacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych. W: M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 48-59.

Kuczera K. (2010). Konkurencyjność polskiej gospodarki w świetle raportów The Global Competitiveness Report 2009-2010 oraz The Global Information Technology Report 2008-2009, Zeszyty Naukowe US nr 597, s. 279-288.

Pluta A. (2010). Zarządzanie czasem – atut czy słabość przyszłych menedżerów?, W: E. Skrzypek (red.), Etyka a jakość i efektywność organizacji. Lublin: Wyd. UMCS, s. 95-114.

Rudawska A. (2010). Kształtowanie zdolności przedsiębiorstw do organizacyjnego uczenia się. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 20, s. 163-176.

Jak do nas trafić


mapa wneiz