Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Innowacje i procesy transferu technologii
w strategicznym zarządzaniu organizacjami

Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz


Rok wydania: 2015

Współcześnie problematyka innowacyjności organizacji ma pierwszorzędne znaczenie w wymiarze globalnym, jak i poszczególnych państw, sektorów, sekcji, działów oraz pojedynczych podmiotów (organizacji) gospodarki. Tempo i zakres innowacyjności organizacji to nowoczesny i jeden z najważniejszych czynników rozwoju organizacji, a tym samym gospodarki i społeczeństwa. Innowacje, a także procesy transferu technologii mają decydujący wpływ na konkurencyjność organizacji i poszczególnych dziedzin działalności ludzkiej. To innowacje i procesy ich akceleracji umożliwiły przejście od obowiązującego przez tysiąclecia społeczeństwa agrarnego do nowoczesnych faz jego rozwoju przemysłowego, a obecnie informatyczno-usługowego. Nastąpiło to w niebywale krótkim okresie z punktu widzenia wymiaru czasu historycznego.

Niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania organizacji jest wprowadzanie innowacji i korzystanie z procesów transferu technologii. Należy stwierdzić, że dla podmiotu gospodarującego strategiczne znaczenie mają procesy zarządzania innowacjami i procesami transferu technologii, które są składowymi ogólnej (globalnej) strategii, obejmującej inne dziedziny jego działania.

Praca napisana pod redakcją prof. prof. Joanny Wiśniewskiej i Krzysztofa Janasza jest rzetelnym, merytorycznym opracowaniem, syntetyzującym współczesną wiedzę dotyczącą problematyki zarządzania innowacjami i procesami transferu technologii wspartą wynikami badań o wpływie współpracy (kooperacji) przedsiębiorstw na innowacyjności przedsiębiorstw.

Należy podkreślić, że recenzowana monografia mieści się w obszarze zarządzania strategicznego i dotyczy nowego, zasobowego spojrzenia na niezwykle ważną problematykę innowacji i procesów transferu technologii zachodzących w organizacjach różnego typu.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 


Zarządzanie Projektami w Organizacji

Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz


Rok wydania: 2014

Zarządzanie Projektami w Organizacji to praca uwzględniająca współczesne uwarunkowania. Projekty jako narzędzia wykorzystywane do wdrażania strategii przedsiębiorstwa oraz nośnik zmian i innowacji, stały się jednym z podstawowych obszarów zainteresowania menadżerów. Wiedza na temat sprawnego zarządzania projektami przydatna może być na każdym stanowisku pracy (gdy zostaje ono włączone do projektu) i w każdej dziedzinie (np. może dotyczyć kultury, edukacji, gospodarki, administracji publicznej, sportu).
Książka ukazuje nowoczesne podejście do zarządzania projektami, które uwzględnia rozwój technologii, zmiany społeczne oraz inne zjawiska wynikające z globalizacji. Jest także zbiorem praktycznych metod, narzędzi oraz rozwiązań, których zastosowanie przy planowaniu realizacji projektów, pozwoli uniknąć kosztownych błędów. Odpowiada między innymi na pytania: jakie znaczenie ma realizacja projektu w kontekście zarządzania strategicznego? Jak zmienność otoczenia wpływa na projekt i jego wykonanie? Jak zarządzać innowacyjnym projektem? Jak zapobiegać problemom w projektach i jak ograniczać ich negatywne skutki? Co wpływa na jakość projektu? Jak budować przewagę konkurencyjną wykorzystując przy tym zarządzanie projektami? Co jest podstawą sukcesu przy realizacji projektu? Odpowiedź na te pytania jest tym bardziej złożona, im bardziej złożone jest otoczenie projektu. Trudności mogą wywoływać konkurenci, nieodpowiedni sposób komunikacji czy konflikt interesów grup zajmujących się realizacją projektu lub zainteresowanych jego efektami. Burzliwość otoczenia oraz mnogość czynników, które mogą wpływać na wynik realizacji projektu jest coraz wyższa. Skłania to do poszukiwania nowych rozwiązań i poszerzania wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Potrzeby te w znacznej części zaspokaja niniejsza publikacja.
 

Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw

Dariusz Zarzecki


Rok wydania: 2013

Wycena przedsiębiorstw jest ważnym obszarem działalności praktycznej. Duża liczba przedsiębiorstw i rosnące znaczenie akcji, udziałów i aktywów niematerialnych w strukturze bogactwa narodów, w tym szczególnie najbardziej rozwiniętych, kreują naturalną potrzebę szacowania wartości papierów wartościowych, całych przedsiębiorstw i ich części oraz różnych aktywów i pasywów. Wycena przedsiębiorstw jako działalność praktyczna napotyka na liczne problemy i wyzwania, którym próbuje sprostać teoria. Wycena firm, będąca wcześniej częścią finansów oraz niszowym obszarem badań innych dyscyplin, staje się obecnie jedna z wiodących dziedzin nauki. Potwierdzeniem dużego znaczenia wyceny w nauce i praktyce jest spektakularny sukces koncepcji zarządzania opartej na wartości (Value Based Management – VBM), która od początku lat 90. Zdominowała naukę i praktykę zarządzania w najbardziej rozwiniętych krajach świata. Treści zawarte w książce będą pomocne w praktyce wyceny przedsiębiorstw w Polsce i innych krajach. Mogą być także inspiracją do dyskusji i badań naukowych w obszarach wskazanych jako wyzwania wyceny oraz innych, również ważnych, choć z powodu ograniczeń objętościowych i czasowych pominiętych w tej książce.
 

Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw

Katarzyna Byrka-Kita


Rok wydania: 2013

Dyskonto z tytułu udziałów mniejszościowych i premiawynikająca z posiadania pakietu kontrolnego są przedmiotem wielu sporów zarówno w sferze praktyki, jak iteorii wyceny przedsiębiorstw, między innymi dlatego, że ich wpływ na wartość jest potencjalnie bardzo duży.Na polskim rynku, jak dotąd, nie przeprowadzono jednak kompleksowych badań empirycznych pozwalających określić ich skalę. Natomiast na płaszczyźnie teorii nie przeanalizowano tego, w jaki sposób i w jakich okolicznościach należy korygować wartość bazową wyceny. Większość podręczników z zakresu wyceny traktuje premię z tytułu kontroli oraz dyskonto wynikające z udziałów mniejszościowych zdawkowo, zalecając posługiwanie się statystykami pochodzącymi z rynku amerykańskiego. Nie bierze się jednak pod uwagę, że regulacje prawne obowiązujące na różnych rynkach są odmienne, stąd bezpośrednie przenoszenie wyników badań dotyczących rynków rozwiniętych do wyceny polskich przedsiębiorstw może prowadzić do nieuzasadnionego transferu bogactwa (niektóre z metod wykorzystywanych do ich szacowania nie uwzględniają specyficznych cech polskiego rynku).

Praca ma charakter mieszany – przeplatają się w niej aspekty teoretyczne z metodycznymi i empirycznymi.Opracowanie stanowi próbę kompleksowego spojrzenia na problemy wyceny udziałów mniejszościowych i kontrolnych. Prowadzone rozważania i propozycje metodologiczne zmierzały do systematyzacji i poszerzenia wiedzy z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Najistotniejszym jednak wynikiem przeprowadzonych badań było wskazanie procedury selekcji transakcji do bazy danych, na której podstawie została oszacowana premia, oraz sposobu szacowania jej wartości w warunkach polskich.
 

Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami

redakcja naukowa:
Joanna Wiśniewska, KrzysztofJanasz


Rok wydania: 2013

( z recenzji prof. zw. dr hab. Ryszarda Borowieckiego)
W aktualnych realiach gospodarczych, o efektach i przyszłych możliwościach rozwojowych każdej organizacji decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych przedsięwzięć innowacyjnych dostosowujących zachowanie organizacji do wymogów globalnego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki ich otoczenia. Niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania organizacji jest zarządzanie przez jakość, w której powinni brać udział wszyscy członkowie organizacji, ponieważ tylko wtedy można kształtować jakość i kierować określone działania na osiągnięcie długofalowego sukcesu.

Istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem są działania modyfikacyjne, których celem jest ciągłe usprawnianie jakości i wprowadzanie innowacji. Bardzo ważne staje się zrozumienie określonych współzależności i różnic występujących w procesie tych zmian, co wymaga podejścia integralnego.

Myślą przewodnią monografii jest stwierdzenie, że ciągłe doskonalenie innowacyjności i jakość wdrażana we wszystkich obszarach funkcjonowania, pozwalają organizacjom na osiąganie szeregu strategicznych korzyści, przez co możliwe jest nie tylko tworzenie, ale i skuteczne utrzymywanie przewagi konkurencyjnej.
 

Zarządzanie  kapitałem ludzkim Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach

pod redakcją Marii Białasiewicz


Rok wydania: 2012

Permanentne zmiany otoczenia oraz przewartościowania w sferze czynników determinujących pozycję konkurencyjną firmy prowadzą do zmiany filozofii zarządzania, w tym w obszarze zasobów ludzkich. Kapitał ludzki stał się głównym źródłem wartości, a w jego kształtowaniu widoczny jest zwrot ku jakości. Priorytet jakości zasobów ludzkich chyba najpełniej znajduje odzwierciedlenie w podejściu kompetencyjnym, które wpisuje się w nurt zarządzania strategicznego. Optymalny model kompetencji organizacji wiąże się z jej wizją, misją i strategią. Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach oznacza, iż kompetencje są podstawą kształtowania wszystkich podsystemów zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje i zarządzanie nimi stały się wartością strategiczną dla współczesnych organizacji, bowiem pracodawcy oczekują pracowników o określonej wiedzy, umiejętnościach,  osobowości,  intelekcie,  zaangażowaniu .

Idea zarządzania kapitałem ludzkim bazującym na kompetencjach nie jest dorobkiem ostatnich lat, ale ze zrozumiałych powodów budzi coraz większe zainteresowanie zarówno teoretyków jak i praktyków,  co owocuje znacznym przyrostem publikacji z tego zakresu.

Biorąc pod uwagę rangę zagadnienia oraz zainteresowania własne autorzy podjęli próbę zaprezentowania koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim organizacji opartym na kompetencjach. Mając świadomość niejednoznaczności problematyki starano się przedstawić ją z całą jej złożonością. Obszerność zagadnienia i ewolucja sprawiają, że nie jest możliwe zaprezentowanie powszechnie akceptowalnej koncepcji.

Opracowanie ma charakter teoretyczno-poznawczy i składa się z siedmiu rozdziałów. Przedstawione w poszczególnych rozdziałach zagadnienia podzielono na wiele kwestii szczegółowych.

 

Innowacje w organizacji Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

Katarzyna Kozioł-Nadolna


CeDeWu, Warszawa 2013


Wiek XXI pogłębił zmiany zachodzące na rynku, co wymagało od przedsiębiorstw zmian w modelach innowacyjnych. Globalna konkurencja, krótki cykl życia produktów, postęp technologiczny spowodowały, że proces innowacyjny stał się bardziej kosztowny i ryzykowny. Wymusiło to na przedsiębiorstwach dzielenie się ryzykiem w pracach B + R oraz współpracę z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami. W poszukiwaniu nowych źródeł wiedzy i innowacji przedsiębiorstwa lokują swoje działy badawczo-rozwojowe poza granicami macierzystego kraju, w różnych miejscach świata. Przenoszenie działalności B + R poza granice macierzystego kraju na ogół miało na celu przystosowanie produktów i usług do potrzeb kraju goszczącego i lokalnych warunków. Obecnie korporacje transnarodowe (KTN) szukają poza granicami kraju źródeł nowej wiedzy i technologii. Zmienił się zakres oddziaływania offshoringu ¬ w ujęciu tradycyjnym był stosowany między krajami rozwiniętymi, obecnie w proces ten włączono kraje rozwijające się i Europy Środkowo-Wschodniej. Zjawisko internacjonalizacji działalności B + R nie jest nowe, ale w ostatnich latach bardzo wzrosło jej znaczenie i sam proces przeszedł ewolucję.

Głównym celem pracy jest identyfikacja i ocena uwarunkowań, form oraz modeli internacjonalizacji działalności B + R w kształtowaniu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce. Dla osiągnięcia tego celu podjęto próbę sformułowania kierunków zmian w internacjonalizacji sfery B + R (modelowe ujęcie) i polityce innowacyjnej państwa.

Książka adresowana jest głównie do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, szczególnie z działów badawczo-rozwojowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej kształtujących politykę innowacyjną państwa oraz pracowników naukowych i studentów ekonomii i zarządzania wyższych uczelni.

 

Innowacje w organizacji Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju

Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz (red.)

(autorzy: W. Janasz, J. Wiśniewska, K. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, K. Szopik-Depczyńska, R. Tylżanowski)

Difin, Warszawa 2012

W publikacji została omówiona skomplikowana problematyka innowacji i innowacyjności organizacji wobec wyzwań strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Proces globalizacji sprzyja rozszerzaniu się międzynarodowych powiązań ekonomicznych i kooperacji międzynarodowej. Rozwijają się również wspólne przedsięwzięcia techniczne i badania naukowe. Wszystko to wymaga znajomości występujących prawidłowości, mechanizmów i tendencji innowacyjno-rozwojowych, przewartościowania kryteriów ocen, zasad działania stymulatorów oraz rozpoznania barier innowacji.

W książce przedstawiono zagadnienia determinant innowacyjności w sektorach usługowym i przemysłowym w przekrojach ogólnopolskim oraz regionalnym na tle wyzwań przyszłości. Dobór wymienionej problematyki merytorycznej podyktowany został potrzebą ciągłego identyfikowania i charakteryzowania prawidłowości występujących w zakresie działalności innowacyjnej w tych sektorach również na tle niektórych państw Unii Europejskiej.

 

Innowacje w organizacji Innowacje w organizacji
Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna


Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011


Nowe wyzwania związane z globalizacją, postępem technologicznym, rosnącą konkurencyjnością państw spoza triady (Chin i Indii) wymuszają na Unii Europejskiej konieczne zmiany. Kryzys finansowy, bariery strukturalne wzrostu gospodarczego i spowolnienie jego tempa, wysoki poziom bezrobocia oraz fiasko strategii lizbońskiej spowodowały następny przełom w myśleniu o przyszłości Europy.
Zmiany dotyczą następujących obszarów: badań i innowacji, zatrudnienia, edukacji, klimatu oraz walki z ubóstwem. Koncepcja książki opiera się z jednej strony na nowatorskim podejściu do problematyki innowacji i innowacyjności, z drugiej zaś na logicznej konstrukcji. Innowacje będą badane na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym. Podejście mikroekonomiczne dotyczy innowacji w organizacji. Punktem wyjścia jest określenie istoty innowacji i procesu innowacyjnego.
W roku 2005 w trzeciej edycji podręcznika Oslo Manual rozszerzono typologię innowacji, wprowadzając oprócz innowacji-produktów i innowacji-procesów, również innowacje usługowe — organizacyjne i marketingowe — jako dwa nowe rodzaje innowacji, równorzędne dwóm poprzednio wymienionym. Niesie to określone konsekwencje dla innowacyjności organizacji i państw. Poziom makroekonomiczny dotyczy polityki innowacyjnej państwa polskiego oraz Unii Europejskiej jako ugrupowania.

Autorzy, adresowali ją do słuchaczy kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, pracowników podnoszących kwalifikacje z tego zakresu, a także menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze.

 

Konkurencyjnosc przedsiebiorstw Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji
praca zbiorowa pod redakcją naukową Władysława Janasza


Difin, Warszawa 2011, s. 294


Podstawowym celem pracy jest próba teoretycznej i empirycznej refleksji nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Problematykę tę w zaprojektowanym zakresie merytorycznym, przestrzennym i czasowym podejmują autorzy opracowania Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji. Dobór przedstawionej problematyki merytorycznej podyktowany został potrzebą ciągłego identyfikowania, charakteryzowania i oceny prawidłowości występujących w działalności innowacyjnej organizacji.

Książka jest adresowana dla słuchaczy kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, przede wszystkim uniwersyteckich kierunków studiów, osób podnoszących kwalifikacje zawodowe z tego zakresu, a także menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania działalnością innowacyjną organizacji.

 

Jak do nas trafić


mapa wneiz