Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Konkurencyjnosc przedsiebiorstw Joanna Wiśniewska

Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010


Podjęta w pracy analiza sektorowa wymagała odpowiedniego przetransponowania istniejącej teorii transferu technologii i roli w tym zakresie BIZ na grunt działalności banków komercyjnych. Konieczne zatem było zidentyfikowanie specyficznych cech tej działalności z punktu widzenia ich oddziaływania na procesy absorpcji nowych technologii w bankach komercyjnych w Polsce oraz innych, wybranych wysokorozwiniętych krajach na świecie. Zaprojektowane i przeprowadzone badania empiryczne w sektorze bankowym w Polsce pozwoliły na sformułowanie wielu wniosków dotyczących kształtowania się procesów transferu technologii w bankach, znaczenia w nich kapitału zagranicznego i oddziaływania tych procesów na sytuację banków.

Przedstawiony zakres tematyczny pracy, założone cele i postawione hipotezy badawcze współokreślają przyjęte założenia metodologiczno-metodyczne i zastosowane w pracy podejście badawcze. W części konceptualno-teoretycznej stosowano metody wnioskowania dedukcyjnego i analizy porównawczej, a na poziomie obserwacyjno-empirycznym posłużono się wnioskowaniem indukcyjno-dedukcyjnym, analizą studium przypadku oraz ogólnie stosowanymi i znanymi metodami analizy jakościowej (np. rozbioru strukturalnego), opartej na badaniu ankietowym i wywiadzie bezpośrednim z przedstawicielami badanych instytucji.
 

Konkurencyjnosc przedsiebiorstw M. Białasiewicz (red.)
autorzy: K. Beyer, M. Białasiewicz, T. Buczkowski, B. Czerniachowicz, M. Szczepkowska, A. Wieczorek – Szymańska

„Konkurencyjność przedsiębiorstw – metody badania. Case study”
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010


Książka adresowana jest do słuchaczy kierunków zarządzania i ekonomii uczelni wyższych różnych typów, przede wszystkim kształcących się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Jej adresatami są też przedsiębiorcy pragnący pogłębić swoją wiedzę z dziedziny zarządzania.
W opracowaniu podjęto wątek metodyczny konkurencyjności podmiotów gospodarczych, przedstawiając wybrane metody oceny. Scharakteryzowane niektóre z metod badania otoczenia konkurencyjnego, przedstawiono także wybrane metody ilościowej i jakościowej oceny konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Książka zawiera również wyniki badań konkurencyjności sześciu przedsiębiorstw sektora MSP w regionie zachodniopomorskim.

 

Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie Władysław Janasz, Krzysztof Janasz, Katarzyna Kozioł, Katarzyna Szopik-Depczyńska

Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie


Difin, Warszawa 2010

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami staje wobec określonych wyzwań, jakie niesie ze sobą przyszłość. Oznacza to konieczność ciągłego poszukiwania nowych wzorców instytucjonalnych i zachowań kierowniczych w praktyce.
Taka sytuacja pociąga za sobą nowe wyzwania dla przedsiębiorstw, co oznacza potrzebę stałego redefiniowania misji i strategii podmiotów, struktur, umiejętności budowy strategicznych odpowiedzi na warunki występujące w otoczeniu, tj. odnawiania przedsiębiorstwa.

 

Innowacje w strategii rozwoju... praca zbiorowa pod redakcją naukową Władysława Janasza

Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej


Difin, Warszawa 2009

Praca jest wnikliwym i wartościowym studium ukazującym istotę procesów innowacyjnych, sens aktywności badawczo-rozwojowej organizacji oraz uwarunkowania tych działań i procesów. Omawiane zagadnienia odnoszą się do tych sfer działalności gospodarczej i intelektualnej, bez poprawy których nie jest możliwy wzrost efektywności gospodarowania w organizacjach. Ramy poznawcze publikacji wyznaczają następujące stwierdzenia:
1. aktywność innowacyjna organizacji należy do najważniejszych wymogów współczesnej gospodarki,

2. innowacje i dyfuzja innowacji stanowią główne czynniki rozwoju cywilizacyjnego,

3. globalizacja procesów gospodarczych wzmaga zjawiska konkurencji, a zapotrzebowanie na innowacyjne zachowania przedsiębiorstw zależy od stopnia aktywności badawczo-rozwojowej oraz tempa dyfuzji innowacji.

 

Podstawy nauki o organizacji S. Marek, M. Białasiewicz (redakcja)

Podstawy nauki o organizacji
Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza

PWE 2010

W książce zawarto wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodarczej. Przedstawiono w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii, stanowiących podstawę nauki o przedsiębiorstwie. Autorzy zwrócili uwagę na:
– teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji,
– formy przedsiębiorstw i ich otoczenie,
– otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa,
– zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa,
– gospodarowanie zasobami materialnymi i niematerialnymi, – zarządzanie kapitałem ludzkim,
– procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie,
– współczesne problemy zarządzania,
– kryzys w gospodarce i przedsiębiorstwie,
– kreowanie wartości przedsiębiorstwa,
– trendy w rozwoju przedsiębiorstw.
Podręcznik jest adresowany do studentów ekonomii, zarządzania, międzynarodowych stosunków gospodarczych, inżynierii produkcji w wyższych uczelniach różnych typów.

 

Jak do nas trafić


mapa wneiz