Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka Tomasz Wiśniewski

Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka

Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin 2008

jpgSpis treści cz. 1
jpgSpis treści cz. 2
jpgSpis treści cz. 3
 

Elementy nauki o przedsiębiorstwie Stanisław Marek (red.)
(autorzy: M. Białasiewicz, T. Buczkowski, B. Czerniachowicz, W. Janasz, S. Marek, W. Skoczylas, M. Szczepkowska, A. Wieczorek, J. Wiśniewska)

Elementy nauki o przedsiębiorstwie


ECONOMICUS,
Szczecin 2008

Książka ma charakter podręcznika akademickiego i dobrze koresponduje z założeniami programowymi nauki o przedsiębiorstwie w wyższym szkolnictwie ekonomicznym. Główne obszary tematyczne poruszane w podręczniku dotyczą:
• teoretycznych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa,
• systematyki przedsiębiorstw wg różnych kryteriów oraz problematyki przekształceń przedsiębiorstw,
• relacji przedsiębiorstwa i otoczenia,
• współczesnych problemów zarządzania w przedsiębiorstwie,
• zagadnień gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie,
• procesów, strategii i uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw,
• zarządzania marketingowego w działalności produkcyjnej i usługowej przedsiębiorstwa,
• finansowej oceny działalności przedsiębiorstwa,
• wpływu otoczenia przyszłości na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw.

Podstawowe walory podręcznika to: jasna struktura treści, syntetyczne ujęcie wiedzy naukowej oraz przejrzysta prezentacja graficzna i tabelaryczna prezentowanych problemów.

 

Podstawy nauki o organizacji Stanisław Marek, Maria Białasiewicz (red.)
(autorzy: M. Białasiewicz, J. Brózda, T. Buczkowski, B. Czerniachowicz, W. Janasz, S. Marek, W. Skoczylas, M. Szczepkowska)

Podstawy nauki o organizacji


PWE
Warszawa 2008

W ramach niniejszego opracowania, autorzy przedstawiają ewolucję koncepcji organizacji i koncentrują się na omówieniu funkcjonowania organizacji gospodarczej, jaką jest przedsiębiorstwo. Kolejno zaprezentowano systematykę przedsiębiorstw, a także podjęto problematykę restrukturyzacji i przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie, podkreślając rosnące znaczenie zasobów niematerialnych. W książce wskazano także relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem bliższym i dalszym oraz przedstawiono wybrane metody analizy otoczenia. Rozważania autorów skupiają się również wokół procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie oraz problematyki zarządzania i finansowego wymiaru rezultatów przedsiębiorstwa. Na koniec dokonano próby zidentyfikowania głównych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przyszłości.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, kształcących w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Determinanty aktywnosci innowacyjnej Arkadiusz Świadek
Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008

Obserwacje prowadzone w wysoko rozwiniętych krajach wskazują, że mimo rosnącego znaczenia umiędzynarodowienia gospodarki region postrzegany jest jako alternatywna możliwość istnienia i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w nowej konstelacji światowego rynku. Systemy innowacyjne stały się przedmiotem badań teoretyczno-empirycznych w ostatnich 15-20 latach. Podejście to skupia się na determinantach rozwoju i dyfuzji innowacji procesowych i produktowych. Ich istotą są zatem relacje między wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami życia gospodarczego regionu. Wnioski z prowadzonych badań świadczą bowiem o tym, że podmioty produkcyjne osiągają większe sukcesy, kiedy są elementami intensywnej integracji sieciowej.

 

Determinanty Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł
Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 120

Zamierzeniem autorów było pokazanie wpływu determinant na działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Na proces innowacyjny oddziałuje wiele determinant, które są zależne od sytuacji ekonomicznej, politycznej, społecznej występującej w danym kraju, a w szczególności w Polsce, w okresie transformacji.
Czynniki determinujące procesy innowacyjne w firmie można najogólniej podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Do tych pierwszych można zaliczyć: politykę państwa, mechanizmy rynkowe, system edukacyjny, potencjał naukowo-badawczy, typ sektora i rynku, na którym działa przedsiębiorstwo. Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim zasoby rzeczowe, ludzkie i kapitałowe w przedsiębiorstwie.
Praca jest interesująca i niezwykle aktualna, a skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów.
Książka przeznaczona jest dla studentów, wykładowców oraz wszystkich zainteresowanych innowacyjnością jako czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek.

 

Zarządzanie jakością usług Józef Frąś, Marian Gołębiowski, Anna Bielawa, Magdalena Leszczyńska, Krzysztof Czyrka, Bartosz Dobrosielski, Olga Borowiecka, Piotr Węcławik-Nguyen
Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 120

Intencją autorów monografii było kompleksowe przedstawienie, zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki, najnowszych zagadnień z zakresu zarządzania jakością w instytucjach publicznych, tj.: wymagań jakościowych w instytucjach publicznych państw – członków Unii Europejskiej, wdrożenie standardów zarządzania zgodnych z rodziną norm ISO 9000, audytowania systemów zarządzania jakością, nowoczesnych koncepcji zarządzania w usługach publicznych, jakości usług publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce, wprowadzenia koncepcji kompleksowego zarządzania jakością - TQM.
Tematyka monografii jest niezwykle aktualna, a kierowana jest ona przede wszystkim do studentów kierunków prawa i administracji, a także kierunków ekonomicznych i zarządzania oraz praktyków gospodarczych – menadżerów wdrażających systemy zarządzania jakością w instytucjach publicznych.

 

Zarządzanie strategiczne Władysław Janasz, Krzysztof Janasz, Katarzyna Kozioł, Katarzyna Szopik
Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie

Difin, Warszawa 2008, s. 320

Praca stanowi wnikliwe i wartościowe studium dotyczące koncepcji zarządzania strategicznego, podstawowych koncepcji formułowania strategii, strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz metod analizy strategicznej wykorzystywanych w otoczeniu i wewnątrz organizacji. Zarządzanie przedsiębiorstwem w wymiarze strategicznym jest niezbędne w każdej organizacji, która cechuje się określonym stopniem zależności i złożoności. Jest one przesłanką trwałego rozwoju podmiotu poprzez potencjalną możliwość jego wielokrotnego odradzania się.

Opracowanie ma charakter teoretyczno-poznawczy i metodyczny, ważną zaletą jest łączenie kwestii teoretycznych z praktycznymi przykładami. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

 

Determinanty aktywnosci innowacyjnej Arkadiusz Świadek
Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008

Obserwacje prowadzone w wysoko rozwiniętych krajach wskazują, że mimo rosnącego znaczenia umiędzynarodowienia gospodarki region postrzegany jest jako alternatywna możliwość istnienia i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w nowej konstelacji światowego rynku. Systemy innowacyjne stały się przedmiotem badań teoretyczno-empirycznych w ostatnich 15-20 latach. Podejście to skupia się na determinantach rozwoju i dyfuzji innowacji procesowych i produktowych. Ich istotą są zatem relacje między wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami życia gospodarczego regionu. Wnioski z prowadzonych badań świadczą bowiem o tym, że podmioty produkcyjne osiągają większe sukcesy, kiedy są elementami intensywnej integracji sieciowej.

 

Innowacyjnosc przedsiebiorstw Katarzyna Kozioł
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 256

Książka jest aktualną pozycją, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, dotyczącą innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń przedsiębiorstw z wybranych krajów Unii Europejskiej. Wybór tematu wynika przede wszystkim z wagi problematyki procesów innowacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedmiotem badań prowadzonych przez autorkę są innowacje technologiczne (produktowe i procesowe) w przedsiębiorstwach wysokiej technologii. Podjęcie tematu poza znaczeniem teoretycznym ma aspekt praktyczny, wynikający z niedokończonej transformacji gospodarczej i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Niezbędna jest więc wiedza na temat kształtowania procesów innowacyjnych w warunkach jednolitego rynku i postępującej globalizacji.

 

Jak do nas trafić


mapa wneiz