Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Zarys strategii rozwoju przemysłu Władysław Janasz (red.)

Zarys strategii rozwoju przemysłu
(autorzy: Władysław Janasz, Krzysztof Janasz, Marian Gołębiowski, Wiesław Łukasik, Katarzyna Kozioł, Barbara Kryk, Katarzyna Szopik, Arkadiusz Świadek, Joanna Wiśniewska)

Difin, Warszawa 2006, s. 576

Opracowanie ma charakter podręcznika poświęconego zagadnieniom przemysłu i jego rozwoju w warunkach transformacji własnościowej i strukturalnej oraz w obliczu pojawiających się megatrendów w światowym przemyśle. Zwrócono szczególną uwagę na określone aspekty strategii rozwoju przemysłu, np.: mezoekonomię przemysłu, struktury rynkowe, zakres i cele działalności przemysłowej, struktury przemysłu, strategie organizacji procesów wytwarzania, marketing i logistykę dóbr przemysłowych, politykę przemysłową, problemy adaptacji przemysłu w procesie integracji z Unią Europejską, lokalizację i ekorozwój jako podstawę aplikacyjnych założeń rozwoju.

Podręcznik jest nieocenioną pomocą dla studentów kierunków ekonomicznych wszystkich typów.


Zarzadzanie kapitałem Krzysztof Janasz, Władysław Janasz, Joanna Wiśniewska

Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie

Difin, Warszawa 2006, s. 576

Istotny wzrost skali kapitału, ciągłe zmiany w obrębie rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych (automatyzacja, robotyzacja), odłożony popyt restytucyjny, nadmiar rzeczowego kapitału trwałego o określonej strukturze, a także procesy jego dekapitalizacji stają się głównymi czynnikami tworzącymi zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie. Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują nowej filozofii biznesu i kształtowania wartości podmiotu, których warunkiem jest odpowiednia strategia kapitałowa. Zarządzanie kapitałem wymaga podejścia systemowego w obrębie racjonalnej alokacji strumienia ponoszonych nakładów kapitałowych na rozwój przedsiębiorstwa oraz właściwego wykorzystania posiadanych zasobów kapitałowych.

Książka prezentuje określone aspekty zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie, m.in.: kapitał w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, determinanty struktury kapitałowej, rzeczowy majątek trwały i metody jego pomiaru, procesy zużycia, amortyzacja a wartość rzeczowych inwestycji, ocena efektywności gospodarowania kapitałem trwałym, strategie obsługi eksploatacyjnej wyposażenia produkcyjnego, strategie kapitałowe przedsiębiorstw, ryzyko i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Opracowanie ma charakter studium teoretyczno-poznawczego i metodycznego, skierowanego do szerokiego grona czytelników, w szczególności polecane jest dla wykładowców, słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz przedsiębiorców.


Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji praca zbiorowa pod redakcją naukową W. Janasza (autorzy: K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, A. Świadek, J. Wiśniewska)

Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji


Difin, Warszawa 2004

Przedsiębiorstwo, chcąc sprostać globalnej konkurencji, powinno dysponować modelem zachowań w konkurencyjnym otoczeniu, przesiąkniętym duchem przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość łączy się z innowacyjnością, oznacza to, że niemożliwa jest przedsiębiorczość bez innowacyjności. Głównym czynnikiem sprawczym przedsiębiorczości staje się zmiana innowacyjna, czyli tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów, technologii, systemów organizacyjnych.

Celem pracy jest próba przedstawienia identyfikacji działalności innowacyjnej w rozwoju przedsiębiorczości podmiotów sektora przemysłowego i bankowego w okresie transformacji polskiej gospodarki. W okresie transformacji systemowej występuje wiele barier w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że stosunkowo niewiele podmiotów gospodarujących wybiera strategię działania, których istotą są zmiany, innowacyjności i elastyczność. Praca składa się z ośmiu rozdziałów, których tematyka służy weryfikacji hipotezy i celów badawczych pracy (m. in. przedsiębiorczość, innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych, przedsiębiorstwa wysokiej technologii, dyfuzja innowacji w polskich bankach).

Praca przeznaczona jest dla studentów, wykładowców oraz wszystkich zainteresowanych innowacyjnością jako czynnikiem wzrostu przedsiębiorczości w procesie transformacji.


Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską praca zbiorowa pod redakcją naukową W. Janasza (autorzy: K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, A. Świadek, J. Wiśniewska)

Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską


Difin, Warszawa 2005

Praca jest kontynuacją badań nad innowacyjnością przedsiębiorstw, regionów i krajów zespołu pracowników Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem. Dobór problematyki merytorycznej podyktowany został potrzebą ciągłego identyfikowania i charakteryzowania prawidłowości zachodzących w zakresie działalności innowacyjnej w sektorze przemysłowym i bankowym w Polsce na tle porównawczym wybranych krajów Unii Europejskiej. Celem pracy jest identyfikacja ekonomicznych uwarunkowań i barier innowacyjności podmiotów gospodarujących w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. W pracy przedstawiono modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej oraz zaprezentowano politykę innowacyjną w wybranych krajach Unii Europejskiej (Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech. Zakres tematyczny obejmuje innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości firmy, aspekty rozprzestrzeniania się innowacji, regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej, zmiany aktywności innowacyjnej Polski w okresie transformacji.

Jak do nas trafić


mapa wneiz