Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Monografie i rozdziały w monografiach

2016


Rok 2016
 •  Cypryjański J., Borawska A., Komorowski T. M., Excel dla menedżera. Casebook. Wydawnictwo PWN 2016.
 •  Komorowski T. M., Innowacyjne technologie dla muzeów oceanograficznych, rozdział w monografii naukowej pod redakcją prof. Z. Drążka „Zarządzanie zasobami cyfrowymi w muzeach oceanograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
 • Komorowski T. M., Nauczanie arkuszy kalkulacyjnych za pomocą studium przypadku. Informatyka w Edukacji. Kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów. Pod. Red. A. B. Kwiatkowskiej i M. M. Sysło. Toruń 2016.
 • Komorowski T. M., Od Wiosennej Szkoły ’88 do Sejmiku Młodych Informatyków 2015. Artykuł w czasopiśmie Biuletyn PTI nr 2/2016, maj 2016.
 • Kotnis M., Do the entrepreneurs need a preferential financial instruments to develop? Evidence from West Pomeranian region.” International Conference Future of Business and Finance: Challenges and Prospects after the Crisis 1I4A WORKSHOP: Financing Sustainable Development, referat, 2016.
 • Mastalerz M. W., Zwinne podejście do zarządzania wirtualnym zespołem projektowym [w:] Frączkowski K., Mastalerz M. W. i in., (red.), Zarządzanie zespołami projektowymi, Texter, Warszawa 2016, s, 6-27.
 • Mastalerz M. W., Concept of the workflow system design for training organization, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.

2015


Rok 2015
 • Drążek Z., Komorowski T. M., Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich, artykuł w czasopiśmie naukowym, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 852, Ekonomiczne problemy usług nr 117, Szczecin 2015, s. 61-72.
 • Kotnis M., The right time to use the potential of the West Pomerania Region to develop the Baltic Sea Region, Baltic Rim Economies , ISSUE # 4 , 2015.
 • Mastalerz M. W.: Koncepcja hybrydowego modelu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa wykorzystująca narzędzia architektury korporacyjnej. (Red. Z. Szyjewski, T. M. Komorowski) W: Informatyka w zarządzaniu i ekonomii: badania, analizy, modele. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2015, s.117-132.
 • Mastalerz M. W.: Procedura wyboru alternatywy informatyzacji przedsiębiorstwa oparta na metodzie AHP. (Red. Kiełtyka L., Niedbał R.) W: Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie organizacją. Nr 296. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, s. 51-66.
 • Zdzisław Szyjewski, Tomasz M. Komorowski (Red.), Informatyka w zarządzaniu i ekonomii, badania, analizy, modele. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2015.

2014


Rok 2014
 • Komorowski T. M., Systemy zapewniania jakości w e-learningu akademickim. Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi. Red. Nauk. Anna Rakowska. Instytut Zarządzania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lublin 2014, s. 247-260.
 • Komorowski T. M., Zarządzanie usługami e-learningowymi w świetle uregulowań normalizacyjnych. Zeszyty Naukowe Nr 809 Ekonomiczne Problemy Usług Nr 113 „Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy. Tom II, Szczecin 2014, s. 41-50.
 • Kotnis M., Die Businessaktivität der Frauen aus Polen auf dem Beispiel der Sturt-up Programms in der Westpomerania Region, Publikacja i referat, Hamburg, 2014.
 • Kotnis M., Modele zarządzania ryzykiem w warunkach niepewności, Zarządzanie Finansami, Uniwersytet Szczeciński, str. 669-679, 2014.
 • Mastalerz M. W., Olejnik M.: Zmiana strategii świadczenia usług działu informatycznego uczelni wyższej. (Red. Marciniak A., Morzy M.) W: Informatyka w zarządzaniu. Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Poznań - Warszawa 2014, s. 133-145.
 • Mastalerz M. W., Mastalerz E.: Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 829 (Zastosowania informatyki w e-gospodarce : rozwiązania, narzędzia, metody), Studia Informatica nr 35, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 77-88.

2013


Rok 2013
 • Komorowski T., m-Learning – wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie kształcenia – stan bieżący, potencjał i bariery. w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 32, Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. Rzeszów 2013, s. 97-112.
 • Komorowski T., Analiza wymagań w metodologiach zarządzania projektami informatycznymi. Zarządzanie projektami i modelowanie procesów. Rozdział w monografii naukowej pod red. Z. Szyjewskiego i K. Muszyńskiej. Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Warszawa 2013.
 • Kotnis M., Zastosowanie preferencyjnych instrumentów finansowych w warunkach niepewności, Uniwersytet Szczeciński, 2013.
 • Mastalerz M. W.: Teoria automatu skończonego w projektowaniu systemu informatycznego dla Komisji ds. Jakości ECDL. (Red. Trybus L., Mastalerz M. W.) W: Projektowanie, rozwój i implementacja systemów czasu rzeczywistego. Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Warszawa 2013, s. 133-144.
 • Swacha J., Komorowski T., Muszyńska K., Drążek Z., Acquiring Digital Asset Management System for an International Project Consortium. Zarządzanie i Finanse nr 3/1 2013, s. 91-102. 
 • Trybus L., Mastalerz M. W. (Red.): Projektowanie, rozwój i implementacja systemów czasu rzeczywistego. Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Warszawa 2013.
 • Trybus L., Mastalerz M. W. (Ed.): Design, development and implementation of real-time systems. Scientific Papers of the Polish Information Processing Society Scientific Council, Warsaw 2013.

2012


Rok 2012
 • Komorowski T., Serwa A., Preferencje studentów w zakresie e-learningu mobilnego - wyniki badań wstępnych /Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 740, Studia Informatica 2012, nr 31, s. 267-275.
 • Kotnis M., Frithjof Bergmann, Stella Friedland, Neue Arbeit kompakt, Arbor Verlag, Freiamt 2007 – recenzja Magdaleny Kotnis, str. 100-104, 2012.

2011


Rok 2011
 • Z. Drążek, A Miluniec, K. Muszyńska, J. Swacha, Mastalerz M. W.: Zarządzanie projektem webowym na przykładzie Balticmuseums 2.0 Online Information Platform, W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Wyd. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Nr 57, Bydgoszcz 2011, s. 39 – 49.
 • Drążek Z., Komorowski T., K. Muszyńska, Swacha J., Development and maintenance of a multi-lingual e-Tourism website on the example of BalticMuseums 2.0 Online Information Platform, [w:] ""Information Management"", Prace i Materiały Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3, 2011, s. 237-246.
 • Komorowski T., Identification of e-learning services in higher education. [w:] Annales UMCS, Informatica, Vol. 11, Nr 4/2011, Versita, Warszawa 2011, s. 103-113.
 • Komorowski T., Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wyboru systemu zarządzania dokumentami (CMS/DMS). Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Zeszyt nr 56. Bydgoszcz 2011.
 • Komorowski T., Muszyńska K, Wielojęzyczność portali informacyjnych na przykładzie Internetowej Platformy Informacyjnej BalticMuseums 2.0 [w:] „Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego – stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia”, tom II. „Ekonomiczne problemy usług”, nr 68, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Swacha J., Drążek Z., Komorowski T., Muszyńska K., Aspekty technologiczne wdrożenia mobilnych e-przewodników na przykładzie muzeów oceanograficznych, ""Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego"". ""Ekonomiczne Problemy Usług"", nr 86, ZN 701, 435-446.
 • Mastalerz M. W.: Perspektywa usług informatycznych na tle zaleceń biblioteki ITIL. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Wyd. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, T. 56, Bydgoszcz 2011, s. 115-126
 • Mastalerz M. W.: Models of analysis for enterprise information technology strategy, Annales UMCS Informatica Volume 11, Issue 4, Number 4, Versita, Warsaw 2011, s.77-88.

2010


Rok 2010
 • Komorowski T., Drążek Z., Identyfikacja i ocena obszarów wykorzystania narzędzi e-learningu na poziomie akademickim. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Szczecin-Gdańsk 2010.
 • Komorowski T., Podstawy e-learningu. Recenzowany podręcznik akademicki. Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość ""StudiaNET"". Politechnika Koszalińska 2010.
 • Kesra Nermend, Tomasz Komorowski, Methods of Optimisation and Data Analysis. Selected Issues. Redakcja naukowa monografii naukowej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 • Mastalerz M. W.: Evaluation Method of Strategic Variant Effectiveness in Building a University’s E-learning Strategy. In: P. Jałowiecki, A. Orłowski (Eds.), Information Systems In Management VII. Distant Learning and Web Solutions for Education and Business, WULS Press, Warsaw 2010, s. 48-59.
 • Mastalerz M. W.: Electre Method for Choosing an E-learning Platform. W: MEMSTECH 2010. Publishing House Vezha&Co, Lviv, Ukraine 2010, s. 168-171.
 • Mastalerz M. W.: Efektywność alternatyw strategicznych w kreowaniu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa. W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 36, Bydgoszcz 2010, s. 111 -121.
 • Mastalerz M. W.: Relacje przewyższania w wyborze systemu klasy LMS. W: Systemy Informacyjne w Zarządzaniu. (Red. Jerzy Korczak, Iwona Chomiak-Orsy, Henryk Sroka), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, współ. Z. Drążek, s. 218-226.

2009


Rok 2009
 • Komorowski T., E-learning systems and tools for development of professional qualification. Rozdział w monografii, Some problems of Internet's technologies and applications. pod red. M. Łatuszyńskiej i K. Kompy. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2009.
 • Komorowski T., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Rozdział w monografii, Polskie przedsiębiorstwo. Problemy funkcjonowania. pod red. Z. Drążka i M. Borawskiego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2009.
 • Kotnis M., Complementing incomplete databases for multidimensional customer segmentation, International Journal of Management Cases, Volume 11, Issue 1, str. 89, 2012.2009.


Jak do nas trafić


mapa wneiz