Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Artykuły w czasopismach

2016


Rok 2016
 • Cypryjański J., Rudawska E., Grzesiuk A.: Identyfikacja zachowań nabywców na aukcjach internetowych typu „kup teraz”. Przegląd organizacji nr 11, 2016, s. 50-57.
 • Cypryjański J., Rudawska E., Grzesiuk A.: Wybrane aspekty zachowań nabywców na aukcjach internetowych. Studium przypadku rynku akcesoriów do telefonów komórkowych. Handel wewnętrzny nr 62 (5), 2016, s. 56-68.
 • Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: Metody neuroobrazowania mózgu w badaniach procesów podejmowania decyzji w zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, nr 1/2016, s. 49-63.
 • Wąsikowska B.: Zastosowanie technik neuronauki poznawczej do badania preferencji konsumentów. Studia ekonomiczne nr 254, 2016, s. 209-218.

2015


Rok 2015
 • Alsakaa A., Łatuszyńska A., Łatuszyńska M., Borawski M., Nermend K.: Wspomaganie decyzji menedżerskich z wykorzystaniem technik neuronauki poznawczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 243, s. 11-24, 2015.
 • Cypryjański J., Grzesiuk A., Rudawska E.: Cechy aukcji internetowych a wielkość generowanej sprzedaży – wyniki eksperymentu naturalnego. Logistyka nr 2, 2015, s. 1166-74.
 • Cypryjański J., Grzesiuk A., Rudawska E.: Cechy aukcji internetowych w kontekście teorii sygnałów. Wyniki badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XVI-9-I, 2015, s. 215-225.
 • Cypryjański J., Grzesiuk A.: The Role of Signals in the Online Auction Purchase Decisions. Folia Oeconomica Stetinensia nr 15 (23), 2015, s. 53-68.
 • Latuszynska M., Wawrzyniak A., Wasikowska B., E. Galindo, J. C. Sandoval: Teoria zbiorów przybliżonych w wykrywaniu reguł zachowań zakupowych kobiet i mężczyzn podczas kupowania telefonów komórkowych. Studia Informatica nr 35, 2015, s. 65-76.
 • Łatuszyńska M., Borawska A.: Eksperyment ekonomiczny w wirtualnym świecie. Transformations in Business & Economics, vol. 14, no. 3C (36C), 2015, s. 495-506.
 • Łatuszyńska M., Komputerowe wspomaganie eksperymentów ekonomicznych, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, No 75, 2015, s. 39 - 49.
 • Łatuszyńska M., Modelowanie i symulacja w zarządzaniu produkcją, Przegląd Organizacji 12, 2015, s. 51-57.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R.: Komputerowy model symulacyjny jako źródło informacji w ocenie oddziaływania na środowisko, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nr 36/2015, s. 307- 318.
 • Łatuszyńska M., Symulacja komputerowa w ekonomii eksperymentalnej, Studia Informatica nr 36, 2015, s. 5-18
 • Nermend K.: Wielokryterialna metoda PVM we wspomaganiu decyzji konsumenckich, Przegląd Organizacji. 11/2015, s. 39-45.
 • Nermend K.: Wielokryterialna metoda wektora preferencji jako narzędzie wspomagające proces decyzyjny. Przegląd statystyczny, t. 62 nr 1, 2015, s. 71-92 .
 • Wawrzyniak A.: Modelowanie wieloagentowe jako narzędzie do badania zachowania konsumentów. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 14 (63), 2015, s. 134-146.
 • Wawrzyniak A.: Modelowanie zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu. Studia Informatica Nr 36, 2015, s. 19-37.
 • Wawrzyniak A.: Zmiana paradygmatu homo oeconomicus w naukach o zarządzaniu. Studia Ekonomiczne, Nr 233, 2015, s. 46-55.
 • Wąsikowska B.: Eye tracking w badaniach marketingowych. Studia Informatica nr 36, 2015, s. 177-192.
 • Wąsikowska B.: Zastosowanie technik neuronauki poznawczej w zarządzaniu marketingowym, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 13, 2015., s. 145-156.

2014


Rok 2014
 • Łatuszyńska (Borawska) A.: Multiple-Criteria Decision Analysis Using TOPSIS Method for Interval Data in Research into the Level of Information Society Development. Folia Oeconomica Stetinensia, nr 13 (2), s. 63-76, 2014.
 • Łatuszyńska (Borawska) A.: Propozycja miary agregatowej efektów działalności środowiskowej. Ekonomia i Środowisko, nr 3 (50), s. 60-71, 2014.
 • Łatuszyńska M., A. Łatuszyńska, K. Nermend, M. Borawski, IT Tools in Experimental Economics. Academic Journal of Research in Economics and Management, vol. 2, No. 10, 2014, s. 25-36.
 • Łatuszyńska M., Nermend K.: Innowacje w kształceniu akademickim. Handel wewnętrzny nr 5(352), 2014, s. 85-94.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R.: Computer Simulation of Transport Impact on Environment. Transport Problems Vol. 9 Issue 1/2014, s. 37-48.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R.: Innowacyjne podejście do oceny oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko. Handel wewnętrzny nr 5(352)/ 2014, s. 95- 106.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R.: Model symulacyjny do oceny wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na bezpieczeństwo ekologiczne. Logistyka nr 3/2014, s. 3951-3960,
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R.: Symulacyjny system wspomagania oceny oddziaływania na środowisko. Ekonomia i środowisko nr 3 (50)/ 2014, s. 81-88.
 • Łatuszyńska M.,Strulak-Wójcikiewicz R.: Koncepcja symulacyjnego systemu wspomagania decyzji jednostek administracji publicznej dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nr 33/2014, s. 325- 340
 • Łatuszyńska M.: Symulacja komputerowa we wspomaganiu zarządzania jednostka samorządu terytorialnego. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nr 29, 2013, s. 163-176.
 • Nermend K. , Miłaszewicz D., Application of MAJR aggregate measure in the governance quality testing in the EU-28, Quantitative methods in economics, Vol. XV, No. 1, 2014, s.125-132.
 • Nermend K., Rajihy, A comparative study of FastICA and gradient algorithms for stock market analysis , Quantitative methods in economics, Vol. XV, No. 1, 2014. s. 142-152.
 • Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Metody oceny oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko naturalne. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2014, nr 37, T.3, s. 107-120.
 • Vecchiato G., Maglione A. G., Cherubino P., Wasikowska B., Wawrzyniak A., Latuszynska A., Latuszynska M., Nermend K., Graziani I., Leucci M. R., Trettel A., Babiloni F., Neurophysiological Tools to Investigate Consumer’s Gender Differences during the Observation of TV Commercials, Computational and Mathematical Methods in Medicine, vol. 2014, Article ID 912981, 2014.

2013


Rok 2013
 • Cypryjański J.: Rozwój zastosowań chmury obliczeniowej w administracji publicznej - prognozy, bariery, korzyści. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej nr 29, 2013, s. 79-90.
 • Furaiji F., Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: Study on the influcence of advertising attractiveness on the purchase decisions of women and men. Journal of International Studies, Vol. 6, No 2, 2013, s. 20-32.
 • Furaiji F., Łatuszyńska M.: Comparison between the traditional approaches to study consumer behaviour and Multi Agent Based Simulation (MABS). Journal of Al-Quadisiyah for Computer Science and Mathematics Vol. 5, No. 1/2013, s. 1-16.
 • Łatuszyńska M., Lemke J. Zastosowanie modelowania modularnego w zarządzaniu zasobami produkcyjnymi , Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US 2013, nr 34 T.2, s. 39-50.
 • Łatuszyńska M., Problems of verification and validation of computer simulation models. Studia Informatica nr 32, 2013, s. 27-40.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R.: Aspekty prawne i metodologiczne oceny oddziaływania na środowisko inwestycji w infrastrukturę transportu. Oeconomia Copernicana, nr 3, 2013, s. 103-120.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R.: Model for assessing the environmental impact of transport. Operation Research and Decision nr 2/2013, s. 67 – 80.
 • Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Furaiji F.: The factors affecting of consumer behavior in the Iraqi market of home electrical appliances. Iraq Journal of Market Research and Consumer Protection vol. 5 issue 1, 2013, s. 58-77.
 • Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Wąsikowska B., Furaji F.: Study on the influence of advertising attractiveness on the purchase decision of women and men. Journal of International Studies Vol. 6, No 2, 2013, s. 20-32.
 • Łatuszyńska M., Wawrzyniak A.: Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 10, 2013, s. 462-474.
 • Lemke J., Łatuszyńska M.: Przesłanki zastosowania symulacji komputerowej w modelowaniu alokacji zasobów produkcyjnych. Ekonomiczne Problemy Usług nr 106/2013, s. 131-148.
 • Lemke J., M. Łatuszyńska M.: Validation of System Dynamics Models – a Case Study. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol. 9, Issue 2/ 2013, s. 45 -59.
 • Nermend K : Eliminacja zmiennych na podstawie rankingu, Problemy Ekonomiki Uslug, nr 106 , 2013, s.229-238.
 • Strulak-Wójcikiewicz R. Łatuszyńska M.: Problemy ujmowania elementów jakościowych w symulacyjnym modelu oceny oddziaływania inwestycji transportowych na środowisko. TTS Technika Transportu Szynowego nr 10/2013, s. 895-905.
 • Wąsikowska B.: Contemporary data exploration technologies in marketing. Studia Informatica nr 32, 2013, s. 137-149.
 •  Wąsikowska B.: Współczesne metody eksploracji danych w marketingu. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 9/58/2013, s. 588-599.
 •  Wawrzyniak A., Furaiji F.: The concept of simulation model to study consumer behavior. Studia Informatica Nr 32, 2013, s. 121-136.
 • Wawrzyniak A., Wąsikowska B., Kuczera K.: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w modelu zrównoważonego rozwoju. Handel Wewnętrzny nr 6 , T.II, 2013, s. 272-284.
 • Wawrzyniak A.: Ocena i wybór oprogramowania do symulacji wieloagentowej z zastosowaniem metody AHP. Ekonomiczne Problemy Usług nr 106, 2013, s. 167-188.

2012


Rok 2012
 • Łatuszyńska (Borawska) A.: Overview of approaches to compliance the dynamics in measuring the complex phenomena with the use of composite indices. Contemporary Economics, vol. 6 (2), 2012, s. 64-73.
 • Łatuszyńska M., Computer Simulation Methods in Economics and Management. Actual Problems of Economics nr 5, Vol. 2, 2012, s. 170-179.
 • Łatuszyńska M., Furaiji F., Wawrzyniak A.: An Empirical Study of Factors Influencing Consumer Behavior in Electric Appliances Market. Contemporary Economics, Volume 6, Issue 3, 2012, s. 76-86.
 • Łatuszyńska M., Furaiji F.: Methods For Gathering Data For The Study Of Consumer Behavior. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, No 58, 2012, s. 77 - 88.
 • Łatuszyńska M., Metoda dynamiki systemowej we wspomaganiu rozwiazywania problemów opieki zdrowotnej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej nr 25, 2012, s. 117-130.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R., Ocena oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko – aspekty prawne i metodologiczne. Handel Wewnętrzny, tom III, 2012, s. 121-132.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R.: Komputerowe wspomaganie oceny wpływu rozwoju infrastruktury transportu na środowisko. Studia Informatica Nr 30, 2012, s. 197-210.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R.: Systemowo-dynamiczne modelowanie w ocenie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko. Problemy Transportu i Logistyki Nr 20, 2012, s. 107-120.
 • Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Furaiji F.: Multi-agent based simulation in investigating consumer behavior. Iraqi Journal of Market Research and Consumer Protection Baghdad University, volume:4 issue:2, 2012, s. 141-158.
 • Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Furaiji F.: Symulacja wieloagentowa w badaniu zachowania konsumentów. Handel Wewnętrzny tom I, 2012, s. 36-45.
 • Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Wąsikowska B., Furaiji F.: Zastosowanie zbiorów przybliżonych do wykrywania reguł zachowania konsumentów na potrzeby wieloagentowego modelu symulacyjnego. Problemy Zarządzania vol. 10, nr 3 (38), 2012, s. 104-123.
 • Łatuszyńska M.: Symulacja komputerowa w naukach o zarzadzaniu. Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 118, 2012, s. 497-512.
 • Lemke J., Łatuszyńska M., Symulacja komputerowa w modelowaniu alokacji zasobów produkcyjnych. Studia Informatica nr 31, 2012, s. 115-126.
 • Nermend K.: Method for examining the variability of socio-economic objects quoting the example of Baltic Sea countries, Actual Problems of Economics, No 5 Vol.2 2012, s. 201-211.
 • Wąsikowska B., Furaiji F.: Badanie preferencji zakupowych kobiet i mężczyzn metodą zbiorów przybliżonych. Handel Wewnętrzny, tom I, 2012, s. 26-35.

2011


Rok 2011
 • Korzeń M., Piegat A., Wąsikowska B.: Zastosowanie samouczącego się, 3-punktowego minimodelu do modelowania stopy bezrobocia. Studia Informatica nr 27, 2011, s. 59-70.
 • Królikowska B.: Architektura korporacyjna w administracji publicznej, Studia Informatica nr 27, 2011, s. 15-23.
 • Królikowska B.: Select problems of enterprise architecture in public administration , Studia & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, nr 42, 2011, s. 5-10.
 • Łatuszyńska M., Borawski M.: Technologia informacyjna a rozwój regionu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 71, 2011, s. 243-258.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R.: Komputerowe wspomaganie wyboru środka transportu i trasy w przewozie ładunków. Studia Informatica nr 27, 2011, s. 21-32.
 • Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R.: Zastosowanie symulacji komputerowej do wyboru środka transportu i trasy przewozu w przewozie ładunków. Ekonomiczne Problemy Usług nr 71, 2011, s. 393-411.
 • Łatuszyńska M.: Metody symulacji komputerowej – próba klasyfikacji logicznej. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Tom 41, 2011, s. 163-176.
 • Nermend K.: Zastosowanie liczb zespolonych w budowie wektorowej miary syntetycznej, Prace i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą nr 41, 2011, s. 105-118.
 • Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: Badanie preferencji wyborczych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przy użyciu zbiorów przybliżonych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą Nr 56, 2011, s. 218-229.
 • Wawrzyniak A.: Zastosowanie metody dynamiki systemów do modelowania i symulacji elektronicznych instrumentów płatniczych. Studia Informatica Nr 27, 2011, s. 97-116.

2010


Rok 2010
 • Łatuszyńska M., Borawski M.: Zastosowanie obiektów abstrakcyjnych w wieloagentowej symulacji komputerowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 88, 2010, s. 115-128.
 • Łatuszyńska M., Brzychcy K.: Założenia do budowy modelu symulacyjnego podaży zasobów siły roboczej na rynku pracy. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 36, 2010, s.76-99.
 • Łatuszyńska M., Dynamika systemowa w modelowaniu systemu transportowego. Problemy Transportu i Logistyki nr 3, 2010, s. 275-287.
 • Łatuszyńska M.: Symulacja komputerowa w planowaniu zasobów ludzkich. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 28, 2010, s. 171-179.
 • Wawrzyniak A.: Analiza rynku usług informatycznych w obsłudze jednostek samorządowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 20, 2010, s. 225-238.
 • Wawrzyniak A.: Klasyfikacje rozmyte w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą Nr 32, 2010, s. 81-91.
 • Wawrzyniak A.: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do identyfikacji reguł zachowań rynkowych na przykładzie urzędów gminnych województwa zachodniopomorskiego. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą Nr 36, 2010, s. 227-238.
 • Wąsikowska B.: Modele produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu metod sztucznej inteligencji. Studia i Materiały nr 32, 2010, s. 70-80.

2009


Rok 2009
 • Łatuszyńska M., B. Królikowska: Modelowanie procesów w ujęciu systemowo-dynamicznym. Studia Informatica nr 21, 2009, s. 31-42.
 • Łatuszyńska M., Modelowanie procesów logistycznych w ujęciu systemowo-dynamicznym, Studia Informatica nr 24, 2009, s. 195-210
 • Łatuszyńska M.: Simulation investigation of consequences following from transport decisions. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych X, 2009, s. 153-162.

2008


Rok 2008
 • Łatuszyńska M., Borawski M.: Dealing with Uncertainty in Simulation Models. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 17, No. 3b, 2008, s. 235-239.
 • Łatuszyńska M., Nermend K.: Informatyka a rozwój regionalny. Metody Informatyki Stosowanej nr 14/2008, s. 157-166.
 • Nermend K.: Klasyfikacja powiatów według świadomości ekologicznej. Przegląd Organizacji nr 10/2008, s. 5-10.
 • Nermend K.: Komputerowe wspomaganie wyboru lokalizacji inwestycji. Przegląd Organizacji 4/2008, s.40-43.
 • Nermend K.: Problem obiektów nietypowych w badaniach taksonomicznych. Metody Informatyki Stosowanej Nr 1/2008 (Tom 13), s.105-112.
 • Nermend K.: Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego. Przegląd Statystyczny TOM 55/ 3, 2008, s.10-21.
 • Wawrzyniak A.: Identification of IT Outsourcing in Local Government Units. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No.3, 2008 s. 513-517.

2007


Rok 2007
 • Łatuszyńska M.: Simulation Modeling of Workforce Supply Chain, Polish Journal of Environmental Studies Vol. 16, No. 4a, 2007, s. 157-160.
 • Nermend K., Taxonomic Vector Measure of Region Development (TWMRR). Polish Journal of Environmental Studies Vol. 16, No. 4A, 2007, s. 195-198.
 • Nermend K.: Regions Grouping with Similarity Measure Based on Vector Calculus. Polish Journal of Environmental Studies Vol 16, No. 5B, 2007, s. 132-136.

2006


Rok 2006
 • Królikowska B.: Knowledge Acquisition for the Public Administration, Polish Journal Of Environmental Studies , vol 15, no. 4C,2006, s. 5-10.
 • Nermend K., Using average-variance representation in economic analyses, Polish Journal of Environmetal Studies, Vol. 15, No. 4C, 2006, s. 123-126.
 • Nermend K.: A synthetic measure of sea environment pollution, Polish Journal of Environmetal Studies, Vol. 15 no 4b, 2006, s. 127-129.

Jak do nas trafić


mapa wneiz