Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Zintegrowana opieka zdrowotna Autor: Iga Rudawska
Zintegrowana opieka zdrowotna
Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta

Wydawnictwo: ABC, a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014


Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej Redakcja naukowa wydania polskiego: Iga Rudawska
Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2011


Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej
			Praca pod redakcją Igi Rudawskiej
Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 39
Bydgoszcz 2011


Challenges Praca pod redakcją Igi Rudawskiej
Challenges for healthcare reform in Europe

Foundation of International Studies, Kyiv 2011


Gospodarka oparta na usługach Redakcja naukowa: Wanda Skoczylas

Ekonomia i Zarządzanie
Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw


Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Powiększanie bogactwa właścicieli poszczególnych przedsiębiorstw jest możliwe wówczas, gdy w pierwszej kolejności dokona się pomiaru wartości, a następnie pozna i zrozumie istotne czynniki ją tworzące. Tylko wówczas możliwa jest komunikacja i współdziałanie interesariuszy, dokonywanie zmian, symulacja i uczenie się na podstawie zidentyfikowanych zależności. Celem - jaki w tej sytuacji postawili sobie Autorzy - było więc wypracowanie właściwych narzędzi metodycznych, które pozwoliłyby na identyfikację i monitorowanie czynników tworzących wartość, ale nie w sposób izolowany, lecz w zależnościach przyczynowo-skutkowych, pozwalających określić zarówno czynniki jak i wagę ich wpływu na badaną wielkość oraz ich weryfikacja w różnych przedsiębiorstwach.


ANALIZA 
			SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Redakcja naukowa: Wanda Skoczylas

Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Warszawa 2009

Podejmowanie trafnych decyzji przez właścicieli i działających ich imieniu menedżerów oraz przez liczne grono interesariuszy pozostających w otoczeniu przedsiębiorstwa uzależnione jest jednak nie tylko od dostępności i jakości uzyskanych informacji ale też umiejętności ich analizy i oceny. Równolegle więc z doskonaleniem sprawozdawczości powinny postępować działania zmierzające do wypracowania coraz to doskonalszych narzędzi oceny planowanych lub zrealizowanych wyników działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz ich szerszego wykorzystania w praktyce gospodarczej.

Stąd też celem, jaki postawili sobie autorzy tej książki było:
- przedstawienie sprawozdawczości finansowej jako źródła analizy, zwłaszcza w warunkach dynamicznie rozwijającego się rynku kapitałowego,
- scharakteryzowanie wartości poznawczej i przydatności praktycznej instrumentów analizy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa dokonanej z wykorzystaniem czterech podstawowych kryteriów, tj. rentowność, płynność, zadłużenie i ryzyko,
- wykazanie użyteczności instrumentów analizy sprawozdania finansowego przy rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych.

Prowadzone rozważania teoretyczne wzbogacone zostały praktycznym przykładem ich zastosowania w ocenie konkretnego.

Podstawy analizy finansowej Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Podstawy analizy finansowej banków i ubezpieczycieli

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych, wyd. Print Group
Szczecin 2008


Opracowanie ma charakter podręcznika akademickiego poświęconego ocenie i diagnozie banków i zakładów ubezpieczeń. Funkcjonowanie obydwóch podmiotów prowadzi do efektywniejszego funkcjonowania rynkowej gospodarki polskiej. Ocena pozycji finansowej banku i ubezpieczycieli wymaga posiadania odpowiedniego instrumentarium ograniczającego ryzyko podejmowania decyzji w zakresie zarządzania finansami, działalności inwestycyjnej i operacyjnej. Celem pracy było przedstawienie podstaw z zakresu analizy finansowej banków i ubezpieczycieli. Teoretyczne rozważania poparto praktycznymi rozwiązaniami. Podręcznik jest przeznaczona dla studentów, wykładowców oraz wszystkich zainteresowanych analiza finansową w badaniu kondycji finansowej banków i ubezpieczycieli.

Essays on health economics Iga Rudawska
Essays on health economics

Darwen, Wielka Brytania 2009


Gospodarka oparta na usługach Praca pod redakcją Igi Rudawskieji Magdaleny Soboń
Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach

Difin 2009

Prezentowana Czytelnikowi praca zbiorowa jest efektem aktywności licznego grona pracowników naukowych, prowadzących badania nad usługami w wielu ośrodkach akademickich w Polsce. Część pierwsza książki traktuje o aktywności podmiotów gospodarczych na rynku usług.
Część druga natomiast koncentruje się na zagadnieniach związanych z klientem i konsumpcją na rynku usług. Przeznaczona jest ona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych z zakresu zarządzania usługami i ekonomiki usług oraz wykładowców na w/w kierunkach.


Opieka zdrowotna Praca pod redakcją Igi Rudawskiej
Usługi w gospodarce rynkowej

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009

We współczesnej gospodarce sektor usług odgrywa coraz większą rolę.

Książka jest poświęcona wybranym zagadnieniom dotyczącym sfery usług. Walorami książki są: nowoczesne podejście do roli sektora usług w gospodarce, szeroki zakres poruszanych zagadnień, a także jej uporządkowana struktura.


Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia redakcja naukowa :I. Rudawska, E. Urbańczyk
Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 25, Bydgoszcz 2010


Opieka zdrowotna Iga Rudawska
Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007

Książka ma charakter podręcznika akademickiego i jest poświęcona problematyce związanej z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych i reguł marketingowych w opiece zdrowotnej, w perspektywie przekształceń systemowych tego sektora w Polsce.
Podręcznik kierowany jest do studentów, wykładowców oraz słuchaczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych uczelni wyższych na kierunkach i specjalnościach związanych z organizacją i funkcjonowaniem ochrony zdrowia.


Ekonomizacja relacji pacjent – usługodawca Iga Rudawska
Ekonomizacja relacji pacjent – usługodawca w opiece zdrowotnej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego


Ekonomizacja relacji pacjent – usługodawca Iga Rudawska
Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Jak do nas trafić


mapa wneiz