Zdjecie
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz e-mail

Instytut Zarządzania
Katedra Marketingu
WEFiZ
Książki/rozdziały
 1. E. Frąckiewicz, Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Stan, uwarunkowania, perspektywy, CeDeWu, Warszawa 2019
 2. E. Frąckiewicz, Small and Medium Enterprises in the Food & Beverage Sector the Potential of the European Market, W: The sustainable marketing concept in European SMEs: Insights from the food & drink industry, red. E. Rudawska, Emerald Publishing, Bingley 2018
 3. The scope of application for sustainability marketing tools in markets with different levels of socio-economic development, co-author, W: The sustainable marketing concept in European SMEs: Insights from the food & drink industry, red. E. Rudawska, Emerald Publishing, Bingley 2018
 4. E. Frąckiewicz, Internet of Things. Marketing Aspects, W: The impact of the digital world on management and marketing, red. G. Mazurek, J. Tkaczyk, ALK Warszawa 2016 (s.47-60)
 5. E. Frąckiewicz, Informatyzacja marketingu – szansa czy zagrożenie?, W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, PWE, Warszawa 2014
 6. E. Frąckiewicz, Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
 7. E. Frąckiewicz, Active Ageing in the Point of View of European Strategy i2010, Zeszyty Natolińskie 2009, nr 32
 8. E. Frąckiewicz, Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 9. CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług, współautor, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2005
 10. Zarządzanie marketingowe, współautor, PWE, Warszawa 2004
 11. Podstawy marketingu, współautor, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2003
 12. Relacje między samorządem terytorialnym i podmiotami rynku regionalnego, współautor, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2003
Artykuły w czasopismach
 1. Finansowe i pozafinansowe koszty zachowań zakupowych w świetle koncepcji wartości dla klienta, współautor, Marketing i Rynek 4, 2018
 2. Internet w procesie internacjonalizacji MSP – wyniki badań, współautor, Marketing i Rynek 2017, nr 9
 3. Postawy menadżerów MSP wobec koncepcji marketingu zrównoważonego – perspektywa wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, współautor, Marketing i Rynek 2017, nr 9
 4. Senior w systemie dystrybucji detalicznej FMCG w Polsce, współautor, Handel Wewnętrzny 2016, nr 5
 5. Przedsiębiorczość internetowa polskich MSP a polityka cyfrowa Unii Europejskiej, współautor, Marketing i Rynek 2015, nr 10
 6. E.Frąckiewicz, Innowacje marketingowe – między maksymalizacją zysku a społeczną odpowiedzialnością, Logistyka 2015, nr 2
 7. E. Frąckiewicz, Ekspansja technologii mobilnych – w kierunku doskonalenia systemu dystrybucji i promocji, Marketing i Rynek 2015, nr 8
 8. E. Frąckiewicz, Senior jako uczestnik rynku e-usług – stan obecny i perspektywy, Marketing i Rynek 2014, nr 11
 9. E. Frąckiewicz, Zmiany modelu relacji biznesowych w środowisku wirtualnym, Management and Business Administration. Central Europe 2013, vol. 21, no 1(120)
 10. Zastosowanie audytu marketingowego jako narzędzia tworzenia wartości, współautor, Handel Wewnętrzny 2013, maj-czerwiec, t.1
 11. E. Frąckiewicz, Ewolucja relacji klient-przedsiębiorstwo pod wpływem nowych technologii, Handel Wewnętrzny 2012, nr maj-czerwiec, t. 2
 12. E. Frąckiewicz, Strategie produktu na rynku seniorów, Marketing i Rynek 2012, nr 4
 13. E. Frąckiewicz Operacjonalizacja działań marketingowych przedsiębiorstw w środowisku wirtualnym, Handel Wewnętrzny 2011, wrzesień-październik, cz. 2, t. II
 14. E. Frąckiewicz, Wybrane aspekty aktywności starszych konsumentów on-line, Handel Wewnętrzny 2011, wrzesień-październik, cz. 3
 15. E. Frąckiewicz, Ewolucja internetowych serwisów turystycznych – aspekt marketingowy W: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, cz.2, red. E. Marszałek, J. Witek, Handel Wewnętrzny 2010, sierpień
 16. E. Frąckiewicz, Nowe technologie w marketingu źródłem zwiększania wartości dla konsumenta i przyczyną dyskryminacji rynkowej, Przegląd Organizacji 2009, nr 11
 17. E. Frąckiewicz, Nowe technologie w procesie kreowania wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, W: Współczesny marketing. Trendy, działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008
 18. E. Frąckiewicz, Teoretyczne przesłanki segmentacji klientów online i ich empiryczna weryfikacja, W: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
 19. E. Frąckiewicz, Możliwości i ograniczenia zarządzania ryzykiem w marketingu, Marketing i Rynek 2008, nr 5
 20. E. Frąckiewicz, Źródła ryzyka marketingowego i jego determinanty, Marketing i Rynek 2008, nr 3
 21. E. Frąckiewicz, Konsument nowoczesnych usług, Przegląd Organizacji 2007, nr 2
 22. E. Frąckiewicz, Informacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji marketingowych, Przegląd Organizacji 2006, nr 3
 23. E. Frąckiewicz, Natura problemów marketingowych, Przegląd Organizacji 2005, nr 4
 24. Badanie opinii i postaw klientów telefonów komórkowych w segmencie osób studiujących, współautor, Wydawnictwo Statystyczne 2005, nr 11
 25. Analiza informacji o klientach jako podstawa procesu zarządzania relacjami z klientem, współautor, Marketing i Rynek 2005, nr 7
 26. Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem Customer Relationship Management, współautor, Przegląd Organizacji 2004, nr 7-8
 27. Zarządzanie marketingowe w praktyce polskich przedsiębiorstw, współautor, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2004, nr 4
 28. Usługi elementem dynamizującym rozwój regionu (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego), współautor, Handel Wewnętrzny 2004, nr 3
 29. E. Frąckiewicz, Polityka informacyjna samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych, Studia Regionalne i Lokalne 2004, nr 1
Artykuły zagraniczne
 1. Internet - un utile de (dé-)construction de la marché commun éuropeen. Aspect économique, W: 23. Conference Scientifique Internetionale du Réseau PGV, Casablanca 2017
 2. Living standards of Men and Women in Retirement – a Comparison Across Selected European and Asian Countries, współautor, Winnet Centre for Excellence Series nr 2, 2017
 3. Sustainable Marketing Mix – the Basic Assumptions, współautor, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016 nr 15 (64) (http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2016_T15_nr64.pdf)
 4. Sustainable Marketing as a Response to Contemporary Challenges Facing Companies in Poland, współautor, International Journal of Management Cases, vol. 18 issue 4, December 2016
 5. Mass Customisation in the Process of Customer Relationship Creation, współautor, International Journal of Sales, Retailing and Marketing 2015, vol. 4, no2
 6. Online Communities In Poland: Are E-Commerce Companies Involved In Creating And Managing Online Social Networks?, współautor, International Journal of Business and Globalisation, Vol. 12, No. 1, 2014
 7. Model of the SME's internationalization through e-commerce. Preliminary verification and development of the model, współautor, International Journal of Management Cases 2013, vol. 15, issue 2
 8. E. Frąckiewicz, L'utilisation d'Internet par les personnes âgées – le cas de la Pologne, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 151, Katowice 2013
 9. Managerial attitudes towards CSR – the case of polish market, współautor, Proceedings of the 37th Macromarketing Conference, Berlin 2012
 10. E. Frąckiewicz, The Structure and Features of Digital Offers and their Impact on the Product Adaptation Process by the Consumer, Actual Problems of Economics 2012, no 5, vol. 2
 11. E. Frąckiewicz, Value creation through new technologies vs. offer digitalisation, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Volume 6, Number 4, November 2010
 12. Redefinition of distribution channels in specialist retailing. Electronic channels supporting traditional retailing. Case study from Polish market, współautor, W: 17th Annual Conference on Marketing Strategies for Central & Eastern Europe, DePaul University Chicago, Wirtschaftsuniversitat, Wiedeń 2009 Redefinition of distribution channels in specialist retailing. Electronic channels supporting traditional retailing. Case study from Polish market, współautor
 13. E. Frąckiewicz, Acquisition of knowledge from customers as an element increasing the success of new products, W: Advanced Information Technologies for Management - AITM 2008, red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Research Papers no 35, Wroclaw Uniwersiy of Economics 2008
 14. E. Frąckiewicz, Zmina rynkowoj pazicji klijenta jak wyznacnik informacjonnaj sistjemy markjetingu, W: Razom w Ewropi: Rjegnonalni strategii formuwania ekonomiki znań w umowach jewrointegracji, pod red. I. Bakuszewicz i T. Bernat, Czarnobyl-Szczecin 2006
 15. Ocenka urawnia i kaciestwa żyzni hasjeljenia w regionie, współautor, Bielaruskij Ekonomicieskij Żurnał 2004, nr 1
 16. CRM as a Marketing Tool of Improving the Quality of Customer Service Theory and Practice of Polish Companies, współautor, W: Society and Consumption: Economic-Managerial and Social-Cultural Factors, Vilnius University, Wilno 2004
 17. E. Frąckiewicz, Information Policy of Local and regional Authorities a day before Joining EU in the Eyes of Next-to-Border Voivodship Enterpreneurs, W: Marketing of the Companies in V4 Countries One Step Before the Entry to European Union, Matej Bel University, Banska Bystrica 2003
 18. E. Frąckiewicz, Satrudniciestwo malych i srjednich firm szczecinskowo regiona w apektje protiwodiejstwa mjeżdunarodnaj konkurencji, Bielaruskij Ekonomicieskij Żurnał 2002, nr 2
 19. Conditions of Enterprises' Development of Westpomeranian Region in Poland, W: New Trends of the Development of Industry, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2002

 Inne pozycje recenzowane

 1. E. Frąckiewicz, Pokolenie 60+ a pokolenie Z na rynku nowoczesnych usług bankowych, Zarządzanie i Finanse 2018, nr 3, cz.2
 2. E. Frąckiewicz, Internet jako medium komunikacji i sprzedaży na srebrnym rynku, Katowice Studiów Ekonomicznych - Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Podseria Ekonomia (SE) 2, 2018
 3. E. Frąckiewicz, Wpływ starzenia się ludności na zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty marketingowe, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017,  nr 48/2
 4. E. Frąckiewicz, Internet rzeczy – nowe oblicze komunikacji marketingowej?, W: Komunikacja cyfrowa firm i marek, red. J. Kall, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2016, t. 67, nr 2
 5. E. Frąckiewicz, Srebrny marketing a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2016, nr 43/2
 6. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach sieci handlowych – wybrane zagadnienia, współautor, Studia Informatica Pomerania 2016, nr 1(39)
 7. Refleksje nad metodami badań w obszarze promocji SMS-owej wśród pokolenia Z, współautor, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2016, nr 459
 8. E. Frąckiewicz, Rola marketingu mobilnego w rozwoju przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału NaukEkonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 39, t. 2
 9. Wykorzystanie globalnej sieci w procesie internacjonalizacji MSP, współautor, Studia Informatica 2015, nr 36
 10. E. Frąckiewicz, Internet rzeczy – nowe oblicze komunikacji marketingowej?, W: Komunikacja cyfrowa firm i marek, red. J. Kall, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2016, t. 67, nr 2
 11. E. Frąckiewicz, Srebrny marketing a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2016, nr 43/2
 12. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach sieci handlowych – wybrane zagadnienia, współautor, Studia Informatica Pomerania 2016, nr 1(39)
 13. Rola kadry kierowniczej w budowaniu synergicznego układu relacji przedsiębiorstwo – pracownik – klient, współautor, ZN Politechniki Łódzkiej, nr 49, Łódź 2013
 14. E. Frąckiewicz, Koncepcja ryzyka cyfrowego w strategii konkurowania o e-klienta, W: Ryzyko w zarządzaniu Natura i uwarunkowania, red. E. Urbanowska-Sojkin, M. Brzozowski, Wydawnictwo UE w Poznaniu 2013
 15. Komercjalizacja badań naukowych. Praktyczny przewodnik dla naukowców, red. S. Łobejko, A. Sosnowska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w warszawie, warszawa 2013
 16. E. Frąckiewicz, Kooperencja społeczności internetowych i przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, W: Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Łódź 2012
 17. E. Frąckiewicz, Zastosowanie metodyki case research w poznaniu rzeczywistości gospodarczej, W: Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie, red. A. Czech, ZN UE w Katowicach nr 118, Katowice 2012
 18. E. Frąckiewicz, Krytyczne spojrzenie na nowe technologie w pracy człowieka, W: Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, red. P. Bartkowiak, T. Bernat, ZN UE w Poznaniu nr 243, Poznań 2012
 19. E. Frąckiewicz, Kreowanie wartości dla klienta z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ZN nr 890, UE w Krakowie, Kraków 2012
 20. E. Frąckiewicz, Aktywność zakupowa klientów w sieci i jej determinanty, Studia i Materiały Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, nr 51
 21. E. Frąckiewicz, Modele zachowań w sieci, Studia i Materiały Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, nr 51
 22. Metody mierzenia satysfakcji klientów i pracowników – metodyka i aspekty wdrożeniowe, w: Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011 – współautor p. 11.1 i 11.2
 23. Styl życia a aktywność sportowa i rekreacyjna na przykładzie studentów wybranych uczelni wyższych, współautor, ZN US, Szczecin 2011, nr 78
 24. E. Frąckiewicz, Badania satysfakcji klientów jednostek samorządu terytorialnego, W: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, ZN UE 237, Wrocław 2011
 25. Badania marketingowe w procesie wyboru systemu klasy CRM, współautor, ZN AE Wrocław nr 1004, Wrocław 2003
 26. Bariery internacjonalizacji MSP przez e-handel - próba ujęcia modelowego, współautor, W: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, red. J.W. Wiktor, A. Żbikowska, PWE, Warszawa 2010
 27. E. Frąckiewicz, Adaptacja innowacji technologicznych przez klientów indywidualnych W: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, red. J. Kall. B. Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 28. E. Frąckiewicz, Innowacje marketingowe w procesie tworzenia wartości dla klienta, ZN AE Wrocław nr 1030, Wrocław 2004
 29. E. Frąckiewicz, Innowacje technologiczne w działalności marketingowej przedsiębiorstwa, Folia Oeconomica 179, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004
 30. E. Frąckiewicz, Instrumentarium marketingowe w świetle prognoz demograficznych, W: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Adamik, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010
 31. E. Frąckiewicz, Kształtowanie polityki produktu w wyniku procesu starzenia się społeczeństwa, W: Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu, red. J. Kall, B. Sojkin, ZN UE w Poznaniu nr 153, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010
 32. E. Frąckiewicz, Marketing i Internet w dydaktyce polskich ekonomicznych szkół wyższych, W: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych pod red. E. Zeman-Miszewskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005
 33. E. Frąckiewicz, Nowoczesne technologie informacyjno-telekomunikacyjne przyczyną dyskryminacji rynkowej W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu pod red. E. Niedzielskiej, H. Dudycz, M. Dyczkowskiego, ZN AE Wrocław nr 1134, Wrocław 2006
 34. E. Frąckiewicz, Oczekiwania klientów wobec wykorzystania nowych technologii w polityce komunikacyjnej firmy - analiza przypadków, W: Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Zeszyty Naukowe 136, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010
 35. E. Frąckiewicz, Opinie i postawy mieszkańców regionu szczecińskiego wobec tradycyjnych i nowoczesnych zachowań konsumpcyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 609, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin, 2010
 36. E. Frąckiewicz, Seniorzy online, W: E-marketing - kompendium dla menedżerów, t.7, Informedia Polska, Warszawa 2009
 37. E. Frąckiewicz, Środki komunikacji międzypokoleniowej w nowoczesnym społeczeństwie, W: Młodość i starość. Integracja pokoleń, red. B. Bugajska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010
 38. E. Frąckiewicz, Wyzwania, możliwości i ograniczenia stosowania Internetu i telefonii komórkowej w budowaniu marketingowych relacji z osobami starszymi W: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, red. S. Figiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2007
 39. E. Frąckiewicz, Zastosowanie telefonii mobilnej w zarządzaniu relacjami z dostawcami i klientami w świetle badań empirycznych, W: Informatyka ekonomiczna. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne, red. J. Sobieska-Karpińska, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 18, Wrocław 2010
 40. E. Frąckiewicz, Oczekiwania klientów wobec wykorzystania nowych technologii w polityce komunikacyjnej firmy - analiza przypadków,W: Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Zeszyty Naukowe 136, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010
 41. Informatyzacja przedmiotów marketingowych w procesie kształcenia nowoczesnego menedżera, współautor, W: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010
 42. Metodyka pomiaru satysfakcji klienta w kontekście podnoszenia funkcjonalnej jakości usług na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego, współautor, W: Badania marketingowe - skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu nr 97, Wrocław 2010